Är det straffbart att göra en hemsida till ett företag som ska sälja narkotikaklassad CBD-olja i ett land där det är lagligt?

Hej!

Om ett uppdrag går ut på att möjliggöra försäljning av en vara som är olaglig i Sverige, men laglig i landet produkten säljs i är det på något sätt olagligt för ett svenska bolag att ta ett sånt uppdrag?

Gäller specifikt att bygga en webbshop för CBS-oljor med låg (men befintlig) THC-halt för ett amerikanskt företag för den amerikanska marknaden, som ett svenskt aktiebolag får erbjudande att utföra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ett svenskt bolag blivit erbjudet att bygga en webshop åt ett amerikanskt företag som på den amerikanska marknaden ska sälja CBD-olja med låg (men befintlig) THC-halt. Efter fjol-årets konstaterande av Högsta domstolen är CBD-olja med låg THC-halt att klassificera som narkotika enligt svensk rätt. Även om den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa (jfr NJA 2019 s. 531). Att åta sig uppdrag för att skapa en hemsida som saluför narkotika kan göra att skaparen begår ett brott. Det brott som torde ligga närmst till hands är medhjälp till narkotikabrott (jfr 5 § narkotikastrafflagen jämte 23 kap. 4 § Brottsbalken). Ett företag kan inte dömas för medhjälp till narkotikabrott, däremot kan enskilda i företaget dömas för det. Därutöver kan ett företag åläggas företagsbot för ett brott om det begåtts i utövningen av näringsverksamhet, om företaget inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottet eller att brottet begåtts av en person med ledande ställning i företaget eller en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten (36 kap. 7 § Brottsbalken).

Det ovanstående beskriver vad som hade kunnat aktualiseras om den som beställt hemsidan skulle saluföra narkotikaklassad CBD-olja i Sverige. Utgången blir dock något annorlunda för det fall att det inte är ett brott att sälja CBD-olja i USA. Enligt 2 kap. 2 § Brottsbalken krävs dubbel straffbarhet för att dömas för ett brott som begåtts utomlands av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige. Med dubbel straffbarhet menas att gärningen är straffbelagd på platsen där den begicks och i svensk rätt samt att straffet i svensk domstol inte är strängare än vad lagen på den utländska platsen medger. Till bestämmelsen finns vissa undantag, däremot är inte narkotikabrott ett av dem (aktuella brott som inte kräver dubbel straffbarhet är t.ex. sexualbrott mot barn). Som exempel på när dubbel straffbarhet inte var uppfylld kan nämnas rättsfallet RH 2010:38 vari åtal för bruk av narkotika ogillades mot en svensk medborgare eftersom gärningen inte var straffbelagd enligt dansk lag. Den åtalade medgav att han hade brukat cannabis i Danmark. Eftersom bruk av narkotika inte var straffbelagt i Danmark kunde han inte dömas av svensk domstol, även om det var ett brott enligt svensk rätt.

Under förutsättning att försäljning av CBD-olja med låg THC-halt inte är förbjuden på den amerikanska marknaden är det inte möjligt att i svensk domstol åtala och döma någon av personerna i företaget om de åtar sig uppdraget. Om något är oklart eller du önskar mer hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo