Är det rättvist att gåvor som utgör förskott på arv värderas till värdet då gåvan givits?

Jag har tre syskonbarn som skall ärva mig. Som förskott på arvet skänkte jag min andel av en fastighet, som då värderades till 700.000 kronor, samtidigt som jag fick hjälp att upprätta ett Gåvobrev där jag skänkte min andel. I gåvobrevet står att gåvan skall betraktas som ett förskott för gåvomottagaren på 235.000 av arvet. Den summa som min andel då bedömdes vara värd. Eftersom det gått 10 år och jag fortfarande lever är min fråga: Är det orättvist mot de andra två arvingarna att bara 235.000 skall räknas som förskott då ju värdet har stigit väsentlig under dessa 10 år?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar er situation som att du i gåva gett en av dina arvingar en fastighetsandel. Vid gåvotillfället var värdet på gåvan 235 000 kr. I gåvobrevet har ni angivit att detta ska utgöra förskott på arv. Era funderingar är nu om detta är rättvist mot andra arvingar eftersom värdet på gåvan har ökat under tiden du som gåvogivare fortfarande är i livet.

Förskott på arv

Förskott på arv är något som aktualiseras när en arvinge fått en gåva av arvlåtaren. Huvudregeln är här att om det gäller en gåva till bröstarvinge är detta att se som förskott om det inte angetts annat i gåvobrevet eller det anses vara avsett så med omständigheterna i beaktande. Gäller det andra arvingar (som i ert fall) är det endast att se som förskott om så angivits i gåvobrevet eller om så framgår av omständigheterna (6 kap. 1 § första stycket Ärvdabalk [ÄB]).

Precis som du nämner att ni skrivit i gåvobrevet ska förskottet beräknas på värdet vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Det innebär att när dina arvingar i framtiden ska fördela arvet efter dig kommer den arvinge som mottagit gåvan få avräkna värdet på gåvan vid gåvotillfället. Huruvida detta är rättvist eller inte är svårt att svara på, däremot finns alltid en risk för gåvomottagaren att gåvans värde går ned, likväl som värdet kan öka väsentligt. Till detta kan dock nämnas att det för dig som arvlåtare är möjligt att föreskriva en annan form av värdering än grundprincipen om värdet vid gåvotillfället.

Sammanfattningsvis gäller alltså huvudregeln att en gåva som utgör förskott på arv värderas enligt värdet vid överlåtelsen. Detta eftersom gåvomottagaren härefter bär risken för en eventuell värdeminskning men också möjligheten för en eventuell värdeökning. Det är dock möjligt att föreskriva annan värdering om du skulle anse att det som är huvudregeln inte är rättvist i ert fall.

Hoppas du fått svar på er fråga. Tveka inte att kontakta oss igen.

Bästa hälsningar.

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning