Är det olagligt för en elev att uttrycka starka åsikter om abort i ett klassrum?

FRÅGA
En av mina klasskamrater och läraren började argumentera om abort under en matte lektion, och under argumentet utycker han starka åsikter om att abort är fel så länge du inte blivit våldtagen. Är det olagligt eller tillåtet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Det framgår inte av din fråga huruvida det är läraren eller klasskamraten som uttryckt starka åsikter om abort. Eftersom det framstår som mindre sannolikt att en lärare skulle uttrycka starkt negativa åsikter om abort inför ett klassrum än att en elev skulle göra det, kommer jag därför att utgå ifrån att det var din klasskamrat som gjorde det.

I Sverige har var och en yttrandefrihet, men yttrandefrihet innebär såklart inte rätt att störa en lektion

Av 2 kap 1 § i vår grundlag regeringsformen framgår att var och en gentemot det allmänna (d.v.s staten) är tillförsäkrad yttrandefrihet. Yttrandefrihet definieras i paragrafen som frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Yttrandefriheten kan begränsas, men för att göra det krävs det stöd i lag. Det finns ingen lag som förbjuder en person från att ha vissa åsikter om abort, exempelvis att det är moraliskt fel så länge inte graviditeten är en följd av våldtäkt. Det är med andra ord fullt tillåtet att såväl hysa som att uttrycka den åsikten, och det är inte tillåtet för en skola att vidta repressiva åtgärder enbart på grund av det materiella innehållet i en viss elevs utsagor.

En annan sak är dock att yttrandefriheten självfallet inte innebär någon ovillkorlig rätt att i varje ögonblick villkorslöst ge uttryck för sina åsikter. Enligt 5 kap 3 § skollagen så har elever rätt till en studiemiljö som präglas av studiero och trygghet, och om en elev avbryter eller stör matematikundervisningen genom att konstant opåkallat ta upp abortfrågan är det naturligtvis inte tillåtet. Skolan då har möjlighet att vidta åtgärder för att förmå eleven att upphöra med sitt ordningsstörande beteende.

Jag vill samtidigt betona att det är just de formella omständigheterna KRING elevens yttrande som kan föranleda ingripande; en skola får aldrig, utan stöd i lag, ingripa mot en elev för att denne uttryck en viss åsikt. Om ämnet naturligt kommer på tal och en viss elev därvid uttryck negativa åsikter om abort, är detta knappast tillräckligt för att anse elevens beteende som ordningsstörande; då gäller som sagt att skolan inte får ingripa mot eleven på grund av att denne gett uttryck för sina åsikter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (77126)