Är det olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör?

2020-08-25 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Är det olagligt att ta bort gränsmarkeringar, så kallade gränsrör mellan fastigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör som markerar var gränsen går mellan fastigheter.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) och jordabalken (JB) i mitt svar.

Det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar

Det korta svaret på din fråga är ja – det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar mellan fastigheter, exempelvis sådana gränsrör som du nämner.

Jag kommer nu att förklara mer noggrant vad som gäller.

Förfalskning av fast märke

Det brott som blir aktuellt kallas för förfalskning av fast märke (14 kap. 9 § BrB). Det beskrivs såhär i lagen:

"Den som obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år.

Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."

Gränsmärket ska vara gällande och fara i bevishänseende ska ha uppstått

För att beteendet som du nämner ska vara brottsligt krävs alltså det följande:

- Det finns ett gällande gränsmärke, till exempel i form av ett gränsrör.

- Gränsmärket har tagits bort.

- Det har uppstått "fara i bevishänseende" till följd av borttagandet.

Gränsmärket är gällande om det har märkts ut "i laga ordning" (1 kap. 3 § JB). Till rättsligt giltiga gränsmärken räknas framförallt sådana markeringar som har placerats ut av Lantmäteriet vid en lantmäteriförrättning.

Med fara i bevishänseende menas att själva borttagandet av gränsröret har gjort det svårt eller omöjligt att bevisa var gränsen mellan fastigheterna går.

Det krävs att gärningspersonen hade uppsåt

Gärningspersonen behöver ha haft uppsåt till sin handling (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Det innebär att personen behöver ha tagit bort gränsmärket avsiktligen eller med insikt om alternativt med likgiltighet inför att det skulle leda till fara i bevishänseende.

Hade personen inte något uppsåt har hen alltså inte begått något brott.

Sammanfattning

Det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör, förutsatt att de är rättsligt giltiga och att borttagandet gör det svårt eller omöjligt att bevisa var en fastighetsgräns går.

Brottet som blir aktuellt kallas för förfalskning av fast märke och kräver att gärningspersonen hade uppsåt till sitt handlande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91293)