Är det olagligt att lämna ut gymnasiebetyg?

FRÅGA
En lärare från en annan skola mejlade en persons betyg till mig. I mejlet kan jag tydligt se alla F-varningar och i vilket ämne det är som eleven har det i. Jag kan även se vilken klass han går i samt vad hans namn är. Detta mejlade till mig en grungrundskoleelev från rektorn av ett gymnasium. Är detta lagligt eftersom hans betyg är personliga uppgifter? Vad bör jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har förstått det som att du har mottagit en annan elevs betyg av en rektor. Frågan du ställer är huruvida detta är lagligt.

Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

För att ge en översikt på rättsområdet så ska jag förklara vad begreppen offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess är för något.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (dvs, enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF). Det innebär att en kommunal gymnasieskola omfattas av offentlighetsprincipen och att du kan få begära ut allmänna handlingar.

I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har lämnat ut uppgifterna till dig. Typiskt sett så omfattas inte friskolor av offentlighetsprincipen då det styrs privat. Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal gymnasieskola, men eventuellt inte ifall det är en friskola (det får friskolan bedöma själv).

Jag kommer hädanefter utgå från att det handlar om en kommunal gymnasieskola.

Vad är en allmän handling?

Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.

Det krävs att två rekvisit (krav) är uppfyllda för att en handling ska anses vara allmän.

Det första kravet som måste vara uppfyllt för att en handling ska anses vara en allmän är att den förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Eftersom betygen förvaras i skolan (som jag har antagit vara en kommunal skola och därmed en myndighet) så är detta krav uppfyllt.

Det andra kravet är att den ska anses vara upprättad hos myndigheter (2 kap. 4 § TF).Handlingen anses vara upprättad när den antingen har expedierats (ex. när läraren har skickat ut betyget till eleven) eller när den har slutbehandlats i relation till det ärende som handlingen hänför sig till (ex. läraren har satt ett betyg på en särskild elev). Detta framgår av 2 kap. 10 § TF.

Eftersom eleven redan verkar vara betygsatt och att det är dessa betyg som har skickats till dig så anser jag att båda kraven är uppfyllda. Detta innebär alltså att gymnasieelevens betyg är en sådan allmän handling som kan lämnas ut.

Begränsning av offentlighetsprincipen

Även fast offentlighetsprincipen i många fall möjliggör för personer att kräva ut uppgifter så finns det däremot en inskränkning till vilka uppgifter som får lämnas ut. Detta kallas för sekretessbeläggning och innebär att vissa uppgifter i en allmän handling får täckas över (maskas). Det är dock endast vissa uppgifter som kan maskas och dessa typer av uppgifter framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Enligt min bedömning så anser jag att uppgifterna som du har mottagit inte kan anses omfattas av någon sekretessgrund i OSL.

Slutsats

Jag anser alltså att uppgifterna som du har mottagit är allmänna handlingar och kan således lämnas ut till var och en. Eftersom det inte heller verkar finnas någon tillämplig sekretessgrund enligt OSL så finns det heller inget undantag till detta. Det handlar alltså om ett lagligt utlämnande av information från rektorns sida.

Däremot så har jag förstått det som att rektorn antingen av misstag eller självmant har lämnat ut uppgifterna till dig. Jag anser att det skulle vara något olämpligt av rektorn att göra på detta vis eftersom du inte verkar ha krävt ut handlingarna innan hen skickade dessa till dig. Eventuellt så skulle man kunna uppmärksamma rektorn på detta så att hen hädanefter inte skickar ut eller råkar skicka ut allmänna uppgifter när de inte har begärts ut.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96436)