Är det olagligt att gå med i en terrorgrupp?

2020-01-28 i Övriga brott
FRÅGA
Yttrandefrihet ger oss rätt säga vad vi villFöreningsfriheten ger oss rätt att gå med i en förening.Det är olagligt att hota någon.Varför kan inte då vara olagligt att gå med i en terrorgrupp?
SVAR

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!

Din fråga är ganska allmänt hållen och berör en rad grundläggande rättigheter och politiskt betingande diskussioner. Jag ska försöka besvara din fråga på en grundläggande nivå som kan hjälpa dig förstå varför de politiska argumenten på området ser ut som de gör. I första hand kommer jag att hänvisa till regeringsformen (RF), som är en del av grundlagen, och brottsbalken (BrB).

Yttrandefrihet och föreningsfrihet är viktiga grundläggande rättigheter

Som du mycket riktigt poängterar är yttrandefriheten och föreningsfriheten respekterade i den svenska grundlagen och åtnjuter ett starkt skydd (2 kap. 1 § RF). Stadgandet i regeringsformen är mycket allmänt och kan egentligen inte "tillämpas" på egen hand – istället kommer dessa principer om opinionsfrihet till uttryck i en mängd olika lagar och bestämmelser (exempelvis i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, vilka också är del av grundlagen). Men det bör belysas att principerna är just principer, och som nästan alltid inom juridiken finns undantag och specialfall från dem (2 kap. 20 § RF). I regel måste man bedöma situationen beroende på vilken typ av fall det gäller. Frågor om yttrandefrihet och föreningsfrihet kan bli aktuella i allt ifrån fackliga ärenden (rätten att vara med i fack etc.) till förtalsmål. I dessa fall gäller förstås helt olika lagar, men samma principer och avvägningar kommer till uttryck.

Utgångspunkten i svensk rätt är dock fortfarande att man har rätt att yttra sig som man vill, samt organisera sig i vilket syfte som helst. Men i det sammanhang du ställer dessa båda rättigheter i – terrorism – måste förstås viktiga avvägningar och undantag göras i förhållande till strafflagarna. Terrorism är nämligen uppenbarligen brottsligt.

Straff får endast dömas ut med direkt lagstöd

Vad kan då tänkas ingå i en typisk terrorverksamhet? Mord, misshandel, allmänfarlig ödeläggelse (explosioner), hot och tvång, samt mycket annat. I förhållande till de grundlagsskyddade friheterna till yttrandefrihet och föreningsfrihet anser jag att två huvudsakliga frågor uppstår, nämligen:

1. har den enskilde individen i terrorgruppen faktiskt begått ett sådant lagstadgat brott som räknas upp ovan?

2. går det att kriminalisera själva samröret med en terrorgrupp?

Vid besvarandet av den första frågan är viktigt att poängtera att den s.k. legalitetsprincipen är stark inom svensk straffrätt, vilket innebär att man endast kan dömas för brott om man uppfyller de exakta krav som lagtexten ställer upp. Varje brottslig gärning måste alltså fogas in under rätt "rubrik" och bevisas bortom allt rimligt tvivel. Frågan om en terrorist har begått brott genom att nyttja sin yttrandefrihet kan exempelvis – såsom du nämner – uppstå vid ett hot (4 kap. 5 § BrB). Att hot är olagliga är tekniskt sätt en inskränkning av yttrandefriheten och den gäller förstås även för terrorister. Kan man bevisa att den enskilde terroristen faktiskt har hotat någon, ja då kommer denne att dömas för detta. Yttrandefriheten ger inget skydd i ett sådant läge. Men, det krävs att man faktiskt kan bevisa brott i varje konkret fall, vilket gäller för alla brott. Som utgångspunkt är det därför inte brottsligt att bara vara en del av en terrorgrupp. Du måste också begå ett specifikt brott – och detta måste bevisas.

Bland annat därför att det kan vara svårt att bevisa att terrorister har begått brott – trots att vi alla "vet" att de är mer eller mindre brottsliga – har föreslagits att själva samröret med terrorister ska utgöra ett brott i sig. I sådant fall skulle ju lagtextens exakta krav vara uppfyllda om någon helt enkelt gick med i en terrorgrupp. I någon mån strider ju detta dock mot föreningsfriheten, som tillförsäkrar oss rätten att organisera oss som vi vill, oberoende av syfte. I denna typ av särskilda fall – som handlar om att skydda samhället och dess medborgare från våld och bevara ett demokratiskt statsskick bör det dock ses som en tillåten och legitim inskränkning av föreningsfriheten (2 kap. 21 § RF). Det torde därför vara möjligt att lagstifta om att det ska vara olagligt att gå med i terrorgrupper, även om detta ännu inte har gjorts. I övrigt hänvisar jag till den politiska diskussionen i frågan.

Sammanfattningsvis kan sägas att i dagens läge är många (nästan alla) terrorister brottslingar och kan straffas om detta kan bevisas, men det är alltså inte ett brott i sig att gå med i sådan organisation. Detta kan dock komma att ändras genom ny lagstiftning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (835)
2020-09-27 Kan jag anmäla banken?
2020-09-27 Begår jag ett brott om jag förfalskar någons namnteckning?
2020-09-27 Är det lagligt att importera Ostarine?
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?

Alla besvarade frågor (84485)