Är det lagligt att med bil transportera en morakniv från hemmet till stallet?

2020-04-05 i Övriga brott
FRÅGA
Jag ämnar att ta med en Morakniv från mitt hem till mitt stall. Det handlar om en transport i bil på ca 2 mil. Väl vid stallet kommer kniven att placeras bland övrigt verktyg i stallet.Frågan är om jag får göra denna transport utan att bryta mot knivlagen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att på ett allmänt plan utreda när det är befogat att inneha kniv för att sedan besvara frågan vad som gäller i just ditt fall.

När är det förbjudet?
Regler om när det är förbjudet att bära kniv hittas i knivlagen.

I 1 § knivlagen står det att knivar och liknande som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas. Lagens syfte är att motverka innehav av kniv som typiskt sett leder till en ökad risk för användning av våld.

Första paragrafen tar även upp på vilka platser som detta förbud gäller. Det rör sig om allmänna platser, skolområden eller i fordon på allmän plats. Så det spelar egentligen ingen roll om du bär kniven till fots eller i bilen.

När är det befogat att inneha kniv?
Förbudet att bära kniv gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § knivlagen).

Det finns alltså två undantag från förbudet.
1. "Om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag" - Detta undantag tar sikte på exempelvis batonger som bärs av polis, väktare eller ordningsvakter vilka har stöd i lag att bära denna typ av föremål.

2. "Om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov eller övriga omständigheter är att anse som befogat" - Detta undantag innebär att sådant innehav av kniv som framstår som rimligt och naturligt i samhället faller utanför knivförbudet. I många sammanhang är knivar nödvändiga arbetsredskap som måste kunna innehas även på allmänna platser. Knivar måste också kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där användande är kniv är naturligt och invändningsfritt från allmän synpunkt. Undantaget är alltså i första hand till för att undanta knivar som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter från förbudet.

Det är svårt att ge exempel på konkreta situationer som omfattas av undantag nr 2 då det är en tolkningsfråga. Högsta domstolen har dock i ett fall från 2016 gett vissa konkreta exempel på när det bör vara befogat. Dessa situationer är:
- Att jägare och annat friluftsfolk får ha med sig kniv om det framstår som naturligt

- När kniv ingår i scouters utrustning har det rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning.

- Det är tillåtet för hantverkare att i sin yrkesutövning, också på allmän plats, bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet.

- En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare. Att vid en picknick inneha större s.k. överlevnadsknivar eller stilletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

- I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Pennkniv godtas inte om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen.

- En mindre slidkniv, t.ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. En morakniv får inte tas med till nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.

- I färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven medföras under resan.

- Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt.

Vad gäller i ditt fall?
Som framgått ovan så är det en bedömningsfråga i varje enskilt fall om innehavet är befogat eller om det bryter mot förbudet. Jag kommer alltså inte kunna ge dig ett exakt svar på om du bryter mot knivlagen om du transportera morakniven till stallet (det är i slutändan bara en domstol som kan göra det). Det jag kan göra är att utefter det som står i lagtext och i rättsfallet göra en egen bedömning och säga vad jag tror gäller i ditt fall.

I din fråga framgår att du ska ta med dig en morakniv. I rättsfallet framgår att moraknivar godtas i många sammanhang. Förbudet verkar alltså inte vara lika strängt gentemot moraknivar som mot t.ex. en stilettkniv.

Det framgår också att innehav av kniv i fordon på allmän plats många gånger är befogat. Är kniven i ett fordon så finns större utrymme för att bedöma innehavet som befogat.

Syftet med ditt innehav är att ta med kniven till stallet. Det ska vara befogat att inneha kniv om det framstår som rimligt och naturligt. Det kan vara rimligt och naturligt om det behövs som arbetsredskap eller som redskap vid utförandet av en fritidsaktivitet. Det nämns inget specifikt om stall varken i lag eller i rättsfallet. Är en morakniv något som typiskt sett finns i ett stall eller som behövs för arbetet så bör det framstå som "rimligt och naturligt". I sådana fall bör det inte vara några problem att transportera kniven till stallet.

Sammanfattningsvis kan sägas att du har en morakniv som är mer "accepterad" än vissa andra knivar, kniven ska vara i ett fordon vilket ger mer utrymme för att det ska vara befogat och syftet är att du ska transportera den till stallet samt använda kniven i stallarbetet. Det bör vara ett innehav som enligt knivlagen är befogat.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (861)
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?
2020-11-21 Är det brottsligt att försöka hindra någon från att vittna eller annars sabotera en rättsprocess?

Alla besvarade frågor (86527)