Är det möjligt att få ensam vårdnad när ena vårdnadshavaren ägnar sig åt kriminalitet?

2021-05-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag vill söka ensam vårdnad för jag känner inte mig trygg i att min son ska vara hos sin pappa då dom har nyligen hittat droger i hans bostad delvis bil igen. Han är ute väntan på dom. Han kom ut för 1.5 år sen och då satt han för grov narkotikabrott i 3 år och 10 månader. Det var då ja bestämde mig för att lönna honom. Han satt även inne när jag födde vår son. Han lovade att inte börja igen och ha kontakt med sin son. För jag sa att ja kommer söka ensam vårdnad om han gör om det igen. Nu är vi här igen och går inte att kommunicera med honom och han är hotfull och aggressiv. Jag vågar inte lämna min son där över helgen eftersom han suttit häktad i över en månads tid. Han är oansvarig och självisk och tänker inte alls på sin son och försökte inte kontakt för än några dagar efter för att prata med sin son. Men varje gång vi bestämt tid så ringer han inte utan han ringer på kvällarna när vår son lagt sig. Jag vet inte hur ja ska ta mig till. Vill gärna att han ska ha kontakt med sin son men jag är rädd att vår son ska fara illa och bli skadad och att något ska hända.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansöka om ensam vårdnad

Det är möjligt att på begäran av en vårdnadshavare ansöka hos tingsrätten om en förändring i vårdnaden, 6 kap. 5 § 1 stycket föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid rättens bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller förordnas åt en av vårdnadshavarna ska föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet särskilt beaktas, 6 kap. 5 § 2 stycket FB. När rätten ska besluta om vårdnaden är utgångspunkten för bedömningen barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB.

Förutsättningarna för rätten ska förordna om gemensam vårdnad är att ni som föräldrar ska kunna ha ett konfliktfritt samarbete i frågor som rör eran son. Det innebär däremot inte att ni alltid måste tycka lika om frågor som rör sonen, men era meningsskiljaktigheter får inte drabba eran son negativt. I ditt fall vill du ha ensam vårdnad, det vill säga du motsätter dig gemensam vårdnad. Om du således ansöker om förändring i vårdnaden så kommer de omständigheter som du åberopar att bedömas av rätten utifrån eran sons bästa. Det vill säga omständigheterna som föranleder att du inte tycker att ert samarbete fungerar väl, exempelvis hans kriminalitet, hans hotfullhet och aggressivitet kommer att bedömas i frågan om det ligger i er son bästa intresse att ni ska ha fortsatt gemensam vårdnad eller någon av er ska förordnas att ha vårdnaden själv.

I det fallet att du märkt att er son har drabbats negativt av din och pappans relation och samarbete rörande vårdnaden, kan det vara en faktor som talar emot gemensam vårdnad. Vidare kan en faktor som talar för att du ska ha ensam vårdnad vara om du blivit utsatt för våld, hot, eller trakasserier av pappan. Det grundar sig i att det i allmänhet anses vara i barnets bästa intresse att den föräldern inte har del i vårdnaden eftersom det inte är givet att barnet isåfall får den omsorg och tryggheten som barnet bör ha inom ramen för en gemensam vårdnad (prop. 2005/06:99 s. 51).

Värt att nämna är att det är i allmänhet svårt att få till ensam vårdnad eftersom en utgångspunkt dessutom är att det ligger i barnets bästa att ha en god och nära relation med båda föräldrarna, 6 kap 2 a § 2 stycket FB. Det innebär att även om du får ensam vårdnad kan pappan möjligen ändå ha rätt till umgänge med sonen. Avslutningsvis beroende på hur gammal och mogen eran son är, kan även hans åsikt beaktas vid bedömningen om hur rätten ska bedöma vårdnaden, 6 kap. 2 a § 3 stycket FB. I regel brukar det röra sig om barn som är 12 år och äldre som anses vara mogna nog för att deras åsikt bör beaktas av rätten.

Avslutande kommentar

Det är svårt för mig och säga exakt vad dina möjligheter är för att få igenom ensam vårdnad. Däremot utifrån informationen finns det en del saker som talar för att du skulle kunna få ensam vårdnad. Som nämnt är det dock inte säkert eftersom det är många olika bedömningar och omständigheter som beaktas.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?