Är det lättare som vårdnadshavare att få ensam vårdnad när man blivit utsatt för våldsbrott av den andre vårdnadshavaren?

2020-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min man har gått isär, skilt oss.Vi väntar på rättegång där han står åtalad för tre fall av misshandelsfall mot mig. Det var snudd på att det blev grov kvinnofridskränkning.Har jag lättare att få ensam vårdnad över våra fyra barn om han döms?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är ja, det kan påverka, men det är inte säkert. Utgångspunkten vid frågor som rör vårdnaden är att barnets bästa ska tas i beaktning vid beslutet. Där ska särskilt ta hänsyn till t.ex. om någon annan i familjen utsätts för övergrepp, 6 kap. 2 a § 2 st. p.1 föräldrabalken (1949:381) (FB). Enligt prop. 2005/06:99 s.41 ff. kan risken för att barnet kommer fara illa vara mindre, om en förälder gjort sig skyldig till enstaka överilad handling mot den andra föräldern. Om det däremot är så att övergreppen sker systematiskt över en längre tid, finns det ofta skäl att utgå från att barnet skulle fara illa med den föräldern som vårdnadshavare. Det grundas på att övergreppen är ett utslag av förövarens behov att utöva makt och kontroll över sitt offer och ett sådant beteende kan vara svårt att förändra.

I bedömningen om vad som är bäst för dina barn, kan även deras egna vilja beaktas, beroende på hur gamla dina barn är och vilken mognad dem besitter, 6 kap. 2 a § 3 st. FB. Om du har barn som är omkring tolv år kan deras vilja tillmätas större betydelse. Om dina barn är yngre så kan barnen ha svårt att överblicka konsekvenserna av deras olika val.

Dvs, det här innebär att man således gör en bedömning utifrån eran och främst utifrån dina barns situation. Jag har inte tillräckligt med information om hela situationen för att kunna göra en säker bedömning, men att du blivit utsatt för flertalet våldsbrott av ditt ex är något som kommer att tas i beaktning i en vårdnadstvist. Däremot är det svårt att få ensam vårdnad i regel, eftersom barn anses ha ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2 a § 2 st. p.2 FB. I bedömningen om ensam vårdnad tas också i beaktning om du och ditt ex. har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, om det är så att varken du eller ditt ex. vill ha gemensam vårdnad, kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB.

Hoppas du fått svar på din fråga, lycka till och ta hand om dig!

MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91320)