Är det lagligt för elever att filma lärare, och vise versa?

Är det lagligt för en elev att fotografera eller filma sina klasskamrater och lärare i klassrum, korridorer och på skolgården? Spelar det någon roll om man filmar i smyg eller öppet? Spelar det någon roll om den som blir fotograferad eller filmad säger att den inte vill? Är det ok att publicera fotot/filmen i smyg? Är det okej att göra det om man frågat och fått ett nej? Gäller samma regler för personal på skolan?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån dina frågeställningar.

Får man filma i skolan (klassrum, skolgård och korridorer)?

Som utgångspunkt är det lagligt att filma vem som helst vart som helst.

Det finns vissa inskränkningar mot denna rätt genom bland annat lagen om skyddsobjekt samt vissa bestämmelser i brottsbalken, bland annat ofredande, förtal och kränkande fotografering.

En skola är inget skyddsobjekt och att filma i ett klassrum, skolgård eller korridor faller inte in under brottet kränkande fotografering då det där krävs att någon olovligen filmas i ens bostad (här avses också tillfälliga boenden så som hotellrum, båthytt och tält, dock inte klassrum, skolgård eller korridor med tanke på den tydliga lydelsen i lagen) enligt 4 kap 6 a § brottsbalken (hädanefter BrB)

Att filma någon når heller inte per se upp till kraven som ställs för brottet ofredande (4 kap 7 § BrB). För att det ska bli aktuellt krävs i princip väldigt hänsynslöst filmande. Personen som blir filmad måste dessutom uppmärksamma det och troligtvis också säga ifrån. Höga krav ställs således för brottet ofredande.

Spelar det någon roll om man filmar öppet eller dolt?

Eftersom inget undantag är tillämplig på filmandet i sig spelar det ingen roll om det sker öppet eller dolt. För brottet ofredande krävs till och med att personen som blir filmad vet om det.

Det spelar därför heller ingen roll om man först frågar om lov och personen inte medger (se dock nedan om GDPR)

Är det tillåtet att publicera fotona?

Att publicera bilder eller filmer på andra personer kan innebära brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Detta om spridningen av bilderna/filmerna görs i syfte att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt

Förvisso är bilderna eller filmerna en spegling av någonting som hänt på riktigt vilket gör att det sannolikt inte är brottsligt enligt förtalsbestämmelsen att publicera dem. Detta eftersom det inte är förtal om uppgiften är sann och har lämnats i ett försvarligt sammanhang (5 kap 1 § andra stycket BrB).

Att bilderna och filmerna är sanna säger sig själv (förutsatt att de inte har blivit redigerade att de föreställer osanningar). Frågan är om de lämnas i ett försvarligt sammanhang.

Eftersom var och en har rätten att filma torde det sannolikt ställas höga krav för att publicering av bilder och filmer skulle ha gjorts i ett oförsvarligt sammanhang.

Däremot är det fråga om omständigheterna i varje enskilt fall om bilderna är försvarligt lämnade. Men utgångspunkten torde vara att det inte är förtal att publicera bilder eller filmer på andra människor.

GDPR (dataskyddsförordningen)

GDPR (som du hittar här) skulle eventuellt kunna hindra spridandet av bilder och filmer, om sådant sker olovligen.

Detta eftersom förordningen tar sikte på behandling av personuppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen. Med personuppgifter avses allt som kan kopplas till en individ, således omfattas även bilder och filmer om det går att koppla till någon.

Förvisso riktar förordningen sig inte mot vad personer gör i privat verksamhet (artikel 2.2 C). Frågan är då hur "privat verksamhet" ska tolkas.

Det framgår indirekt av skäl 18 i dataskyddsförordningen att privat verksamhet, som saknar koppling till yrkesverksamhet inte nödvändigtvis gör att GDPR inte gäller.


Är det fråga om publicering på sociala medier med ett öppet konto som gör att vem som helst kan se bilderna är min bedömning att publiceringen sannolikt faller utanför vad som klassas som privat verksamhet. GDPR skulle därför kunna vara gällande i fall som dessa.

Denna slutsats bör däremot tas med försiktighet. Detta eftersom det inte finns någon uttrycklig regel i förordningen som säger att förordningen är tillämplig i fall som dessa.

Rättsföljd om förordningen är tillämplig

Den som utan att ha gett tillåtelse blivit publicerad i form av bilder eller filmer ska också enligt artikel 79.1 dataskyddsförordningen ha rätt till ett "effektivt rättsmedel" för att få upprättelse. Detta effektiva rättsmedel är skadeståndstalan vid domstol gentemot den ansvarige.

Slutsats angående GDPR

Det framgår indirekt av GDPR att den kan vara tillämplig. Däremot ska slutsatsen tas med stor försiktighet eftersom det inte uttryckligen sägs att den är tillämplig. Jag bedömer därför rättsläget som oklart.

Gäller desamma för lärare?

Delvis. Samma rättsläge gäller som utgångspunkt även för lärare. Dvs lärare har rätten att filma och reglerna om skyddsobjekt, ofredande, förtal och GDPR är desamma.

Däremot kan det finnas ytterligare regler som hindrar lärares rätt att filma elever.

En sådan regel kan vara 6 kap 9 § skollagen som stadgar att lärare inte får utsätta elever för kränkande behandling. Med kränkande behandling avses sådant som inte är diskriminering men som kränker en elevs värdighet (6 kap 3 § skollagen). En lärare bör på denna grund därför vara väldigt försiktig med att ta bilder på eller filma elever.

Om en elev utsätts för kränkande behandling har huvudmannen för skolan skyldighet att utreda omständigheterna och in förekommande fall vidta åtgärder (6 kap 10 §).

Kränkande behandling från en lärares sida kan därför ge upphov till saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd.

Ordningsföreskrifter som förbjuder telefoner

För att undvika att elever filmar i skolan har rektorn rätt att bestämma att mobiler förbjuds från att användas. Ordningsregler får därför med hänsyn till arbetsron och tryggheten i skolan föreskriva att mobiler förbjuds och därför samlas in (se 5 kap 3 § och 5 § skollagen).

Om inga sådana ordningsföreskrifter finns på skolan får mobiler ändå konfiskeras av läraren om det stör utbildningen (5 kap 22 § skollagen), vilket en mobiltelefon som någon filmar med högst sannolikt gör.

Sammanfattning

Rätten att ta bilder och filma är omfattande. Det ska mycket till för att något brott ska anses ha begåtts. GDPR kan ställa krav på behandlingen av bilder och filmer, men rättsläget är här oklart eftersom det är högst otydligt vad som menas med "privat verksamhet" i förordningen.

Lärares rätt att filma i skolmiljöer är mer begränsat än elevernas, dock inte när det avser grunderna för brottsliga handlingar, men för vad som avser kränkande behandling enligt skollagen.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Jag har försökt hålla det så kortfattat som möjligt men frågorna berör många rättsområden vilket kräver ett långt svar.

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”