Är det lagligt att streama upphovsrättsskyddade verk som laddats upp utan tillstånd?

Det här med streaming av film från olagliga sidor som exempelvis swefilmer.com har ju nämnts förut, men jag undrar hur situationen ser ut nu (Dec 2014) med tanke på EU-domstolens väldigt svårtolkade beslut kring streaming tidigare i år?

Min personliga tanke (då jag har mycket teknisk kunnighet i data och IT) är att streaming borde vara olagligt för mottagaren då det faktiskt sparas tillfälliga kopior på datorn medan exempelvis en film streamas. Som jag har förstått det dock så är detta ett undantagsfall enligt 11a § i upphovsrättslagen, men där står ju även att detta bara är ett undantag vid "laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare".

Känner mig väldigt kluven över det här och ur ett rent tekniskt perspektiv borde det vara lika lagligt att streama olagligt material som det är att ladda ner det.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du verkar redan veta en hel del om den här frågan och du har helt rätt i att när man streamar så skapas det tillfälliga kopior som enligt huvudregeln i upphovsrättslagen (URL) 2§ är förbjudna. Emellertid finns det ett undantag i URL 11a§ som undantar vissa tillfälliga kopior från förbudet. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra digital användning av verk, till exempel över internet.

Bedömningen om tillfälliga kopior ska anses vara lagliga eller inte görs i två led. Dels så uppställs det tekniska krav på själva kopiorna, dels krav på syftet med kopiorna.

De tekniska kraven på kopiorna är att de ska vara en integrerad och väsentlig del i en teknisk process samt vara flyktiga eller ha underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte heller ha någon självständig ekonomisk betydelse. De kopior som skapas vid streaming uppfyller i regel dessa krav.

Det andra ledet behandlar syftet med kopiorna som antingen ska vara att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller möjliggöra laglig användning av verket. Laglig användning är användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt URL.

Kravet förtydligas i propositionen till bestämmelsen (prop 2004/05:110 s.382) där man skriver:

"Med laglig användning åsyftas användning som sker med upphovsmannens eller dennes rättsinnehavares tillstånd eller annan användning som inte är otillåten enligt upphovsrättslagen. I det senare ryms förstås sådan användning av ett verk som är tillåten med stöd av någon inskränkningsbestämmelse i 2 kap. URL. Där ryms emellertid också all användning av verk som inte är ett sådant förfogande som skyddas av upphovsrätten. Exempelvis hindrar inte upphovsrätten att någon tittar och/eller lyssnar på ett verk, eftersom att enbart titta och/eller lyssna på ett verk inte utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det innebär att om någon vid webbläsning bl.a. tar del av olagligt utlagda verk så kan han eller hon ändå åberopa inskränkningen i 11 a § såvitt avser de tillfälliga kopior som uppkommer i samband med webbläsningen."

Alltså, eftersom det inte är olagligt att titta på ett upphovsskyddat verk även om det sker utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren så är streaming av verk som lagts upp olovligen ändå att anse som laglig användning.

Jag antar att fallet från EU-domstolen du refererar till är Mål C-360/13 som avsåg ett förhandsavgörande kring det EU-direktiv som ligger till grund för 11a§ i URL. Rättsfallet ger stöd för den svenska tolkningen att de kopior som skapas vid streaming faller in under undantaget.

Sammanfattningsvis så har streaming från piratsidor visserligen inte prövats i Sverige men mycket talar för att det skulle falla in under undantaget i 11a§. Däremot är det naturligtvis olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse genom att ladda upp det på en hemsida i enlighet med huvudregeln i URL 2§.

Upphovsrättslagen hittar du https://lagen.nu/1960:729.

Jag hoppas att svaret gav dig lite mer klarhet i frågan!

Med vänlig hälsning

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000