Är det lagligt att framställa exemplar av filmverk för privat bruk?

2021-03-24 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar ifall man får privatkopiera från TV4 play? Har kollat på upphovsrättslagen (1960:729) både på 2 kap §12 men även 6a kap §52 d. Gick också in på TV4 plays användarvillkor. Står att man ska förhålla sig till upphovsrättslagen men det står ingen paragraf. Undrar därför ifall det är lagligt att privatkopiera till eget bruk?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är filmverken upphovsrättsligt skyddade?

Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett filmverk verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket femte punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Filmverken från TV4-play når med all sannolikhet verkshöjd och är därför skyddade av URL.

Vad innebär upphovsrättsligt skydd?

Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Upphovsmannen har också ett antal ideella rättigheter till verket, till exempel rätt att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten (3 § URL). I detta fall har verken som finns på TV4 play offentliggjorts, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Verken överförs till allmänheten genom att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer (2 § tredje stycket första punkten URL).

Begränsningar i upphovsrätten

Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda filmverk (12 § första stycket URL). Däremot får inte en utomstående (någon som inte tillhör familje- eller vänkretsen) framställa exemplaren (12 § tredje stycket URL). Det är inte heller tillåtet att framställa exemplar av filmverket om det är en piratkopia eller ett verk som olovligen tillgängliggjort på internet (12 § fjärde stycket URL).

Slutsats

Det är lagligt att framställa ett eller några få exemplar av filmverk för privat bruk.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96356)