FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/09/2019

Är det lagligt att bryta ett signerat kontrakt?

hej. jag ställer en fråga som i detta fall egenföretagare. min Man arbetar i ett företag som i detta fall önskar ta in offerter gällande ett städ jobb som innefattar ett arbete på ca 3-400tkr. min mn och hans dåvarande tillförordnade arbetschef kommer då överens om att jag får ta detta arbete på detta företag som min man sitter som platschef på. kontrakt skrivs men dock lite luddigt där det kanske skall framgå mer precis vad som skall göras men jag tycker att vi fått med det. Men 5 dagar innan arbetet skall påbörjas skickas ett mail ut till mig och min man om att man har valt att köra med ett annat företag då man nu funnit någon som var billigare. man säger även att kontraktet är undermåligt och att vi inte borde fått köra vidare då vi är för dyra helt plöttsligt.

är detta lagligt att bryta ett signerat kontakt och påkalla detta som jäv då det var min man och hans chef under vd som kom överens om att vi kör, och min man och jag skrev under detta då min man sitter som platschef på detta företag. till detta hör även att en kollega till min man var emot detta och gick till vd,n och talade om hur det låg till och min man fick då ett möte med Vd,n där man muntligt kom överens om att vi fick köra vidare. och detta har vi nu gjort fram tills dess det stora kontraktsarbetet skulle påbörjas. man har under tiden som vi varit på plats påbörjat vårat arbete och signat detta med ett annat företag.Bara 5 dagar innan start . vad har jag för chans i en rättslig åtgärd med detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag tolkar din fråga, och har som utgångspunkt i mitt svar, att din man arbetar i ett företag som ville ta in offerter avseende ett städjobb i storleksordningen 300-400.000 kronor. Din man och hans dåvarande tillförordnade arbetschef kom överens om att du skulle få kontraktet för arbetet till din enskilda firma. Det skrevs ett kontrakt, dock beskriver du det som "lite luddigt", men du tycker oavsett att ni fått med allt som behövdes. Fem dagar innan arbetet ska påbörjas skickas ett mail ut till dig om att man valt ett annat företag istället då det företaget kunde ge ett lägre pris, att ni var för dyra och att kontraktet var undermåligt.

Det du undrar över är om det är lagligt att bryta ett signerat kontrakt och påkalla det som jäv då det var din man och hans chef som kom överens om att du skulle tilldelas kontraktet. Du undrar även vilken chans du har om du går till domstol.

Att bryta ett signerat kontrakt är inte i sig "brottsligt" (då du undrar om det är lagligt att bryta ett signerat kontrakt). Att det inte är brottsligt innebär dock bara att det inte är ett brott som kan straffas med böter eller fängelse. Även om det inte är straffrättsligt brottsligt kan det utgöra ett avtalsbrott. Utgångspunkten när det gäller ingångna avtal är att avtal ska hållas. Som jag förstår det har det avtalats om att ditt företag ska ha kontraktet och avtalet har signerats. Om företaget inte följer det kan det röra sig om ett avtalsbrott. Om företaget brutit mot det ingångna avtalet kan det bli skadeståndsskyldigt mot dig (ditt företag). Exakt hur mycket är dock svårt att ge ett rakt besked om. När det gäller avtalsbrott på grund av avtalsbrott brukar man prata om det negativa respektive det positiva kontraktsintresset. Det negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för de direkta kostnader som den orsakats av genom avtalsbrottet. Det positiva kontraktsintresset innebär däremot att man ska få ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts, dvs. man får ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts. Vilket av beräkningssätten som är tillämpligt avgörs från fall till fall och är beroende av hur avtalet är utformat och vilka parterna är.

I ditt fall verkar det som att anledningen till att avtalet brutits är för att företaget hittat någon som kan göra arbetet billigare. Om så är fallet utgör det ett avtalsbrott som kan medföra skadeståndsskyldighet. Du nämner även, mot slutet av din fråga, att det har nämnts att det skulle utgöra jäv. Det finns i aktiebolagslagen vissa jävsbestämmelser, innebärande bland annat att VD inte får handlägga en fråga om avtal mellan VD och bolaget, mellan bolaget och tredje man om VDn i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som VDn ensam eller tillsammans med någon annan får företräda (8 kap. 34 § aktiebolagslagen). Liknande bestämmelser finns för den som är styrelseledamot i aktiebolaget (8 kap. 23 § aktiebolagslagen). Som jag förstår det är din man inte VD eller styrelseledamot och beslutet har inte slutligen tagits av honom (utan av VDn), varför jävsreglerna inte borde aktualiseras.

Tyvärr går det inte att ge ett rakt svar på hur stora dina chanser är om du går till domstol. Det är i stort beroende av omständigheterna och väldigt mycket av hur kontraktet er emellan är utformat. Att gå till domstol kan bli kostsamt, då utgångspunkten är att den som förlorar målet betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan börja med att gå igenom vad som har hänt och att granska kontraktet er emellan, för att ge dig råd om det är värt att gå vidare med ärendet. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med detta. Om du är intresserad av hjälp är du varmt välkommen att kontakta mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning