Är det juridiskt bindande att underteckna något när jag inte har kunskapen om det som ska intygas?

2019-06-29 i Avtal
FRÅGA
Är det juridiskt bindande att underteckna något när jag inte har kunskapen om det som ska intygas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

inom svensk avtalsrätt råder den latinska frasen Pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Detta innebär att alla avtal som huvudregel är juridiskt bindande. Oavsett om de ingås muntligen eller skriftligen.

Ur detta finns dock undantag. Dels när det finns lagstadgade formkrav och dels när avtalet tillkommer genom otillbörligt handlande. Eftersom det inte framgår vilken typ av handling som undertecknats redogör jag allmänt för när ett avtal inte är bindande.

Formkrav
1 § 3 stycket avtalslagen (AvtL)
stadgar att avtal i vissa fall behöver iaktta vissa formföreskrifter för att avtalet ska vara bindande. Typexemplet är köp av fastigheter. Här stadgas formkraven i 4 kap 1 § jordabalken. Även testamenten måste följa vissa krav för att dessa ska gälla.

Ogiltighet
Avtal kan även vara ogiltiga om dessa strider mot ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Dessa är tvång, råntvång, svek, ocker, stridande mot tro och heder samt generalklausulen, 28-36 §§ AvtL.

Tvång och råntvång aktualiseras sällan. Här ogiltigförklaras avtalet då den undertecknande tvingats genom hot ingå avtalet.Svek innebär att den undertecknande lurats att ingå avtalet genom att motparten uppsåtligen givit oriktiga uppgifter. Ocker innebär att motparten utnyttjar oförstånd, lättsinne, beroendeställning för att åstadkomma ett avtal som är uppenbart i missförhållande.Ohederligt begagnande innebär att det vid avtalets tillkomst funnits omständigheter som gör att det skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshandlingenGeneralklausulen kan användas som en sista utväg att undkomma ett avtal. Detta om omständigheterna ändrats eller om avtalet i sig är oskäligt.Sammanfattningsvis
Eftersom det inte framgår vilken typ av handling som undertecknats är det svårt att svara på om det är juridiskt bindande. Huvudregeln är att alla avtal och undertecknanden är giltiga, oavsett om man vet exakt vad som avtalats eller inte. Däremot kan det finnas formkrav som gör vissa undertecknanden ogiltiga om inte formkraven efterlevs, eller ogiltighetsregler som gör att undertecknandet inte är juridiskt bindande.

Vänligen återkom om det är några ytterligare funderingar. Annars hoppas jag att detta var till din hjälp.
Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1205)
2019-12-09 När kan 36 § avtalslagen användas?
2019-12-09 Portad från en butik
2019-12-08 Vilket pris är det som gäller i en avtalsrelation mellan näringsidkare?
2019-12-01 Olika avtal som reglerar samma villkor

Alla besvarade frågor (75519)