Är det hets mot folkgrupp att bränna Koranen?

2020-08-22 i Övriga brott
FRÅGA
Är det yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp att bränna en koran i en ort med flest invandrare? Om polisen ger stöd åt denna demonstration eller vad det kan kallas, gör dom rätt eller fel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i svensk lag. 2 kap. 1 § 1p. Regeringsformen stadgar att var och en gentemot staten är tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Den juridiska definitionen av yttrandefrihet står klar. 2 kap. 20 § 1p. Regeringsformen stadgar att yttrandefriheten får begränsas genom lag. En begränsning av yttrandefriheten är tillåten om ett visst uttalande utgör hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB):

"Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter."

NJA II 1970 s. 535 förordar att uttrycket missaktning, rekvisitet som måste uppfyllas för att gärningen ska anses vara hets mot folkgrupp, ska tolkas med försiktighet. Inte alla uttalanden eller aktioner av nedsättande eller förnedrande karaktär kan innefattas i begreppet. För straffbarhet krävs det att det står klart att uttalandet överskrider gränsen för en vederhäftig diskussion.

Det är svårt att avgöra på förhand om aktionen kommer att anses utgöra hets mot folkgrupp. Det beror helt på vilket sätt personen tänker utföra aktionen.

Polisens uppgift i frågan är att ge demonstrationstillstånd. Polisen kan endast vägra tillstånd till en allmän sammankomst om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. En allmän sammankomst kan även förbjudas om det vid en sammankomst av samma slag tidigare uppkommit svårare ordningsstörningar eller avsevärd fara för de närvarande.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (912)
2021-02-26 Är det olagligt att sälja en trimmad moped?
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?
2021-02-19 Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (89563)