Är det förbudet att lägga ut ljudfiler från rättegång och domar?

FRÅGA
Får man publicera allmänna handlingar, som t.ex. domar, inspelat videomaterial som använts som bevis i en rättegång och ljudupptagning från tingsrätten, utan att ha ett utgivningsbevis? Eller har man då ett krav på sig att "blurra" ansikten i filmer eller "beepa" namn i ljudupptagningar från rättegången? Eller måste man helt enkelt ha ett utgivningsbevis för att få sprida informationen över huvud taget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Samtliga handlingar som räknas upp i frågan utgör en allmän handling, dvs domar, videomaterial, och ljudupptagningar som allmänheten enligt huvudregeln ska kunna ta del av, med undantag för de handlingar som skyddas av sekretess. Så varje gång någon begär ut en handling, så gör domstolen en s.k. sekretessprövning.

En handling är alltså allt som innehåller information av något slag och det kan vara texter, bilder och tekniska upptagningar, filmer och ljudfiler. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet som tex. en domstol, eller annars är upprättad av en myndighet. Detta innebär att samtliga handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Sådant som inte är upprättat utgör inte en allmän handling, det kan exempelvis röra sig om arbetsmaterial och minnesanteckningar (https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/ )

I det fall handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter ska en sekretessmarkering ske i enligt 5 kap 5 § offentlighet - och sekretesslagen.

Det är numera förbjudet att vid rättens sammanträde med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen. Vidare är det förbjudet att sprida bild som har tagits upp i strid med föregående stycke, om någon syns på bilden (5 kap 9 b § Rättegångsbalken)

Sammanfattningsvis finns det inget förbud mot att lägga ut ljudupptagningar om dessa inte innehåller sekretessuppgifter, detsamma gäller domar. Förbudet gäller endast fotografier.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna med flera frågor om sådana uppstår.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?