Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?

2020-10-06 i Övriga brott
FRÅGA
Jag undrar om man kan kan dömas för underlåtenhet att avslöja/förhindra misshandel/grov misshandel om man misstänker att någon utsätts för misshandel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Brottsbalken (BrB).

Underlåtenhet att anmäla brott

I Sverige finns ingen plikt att att anmäla brott som redan har begåtts. Man har däremot en skyldighet att anmäla vissa pågående brott, då man annars kan dömas för underlåtenhet att avslöja brott (23 kap 6 § 1 st BrB). Detta gäller dock endast vissa typer av brott, bland annat grov misshandel, dock inte misshandel av normalgraden (3 kap 11 § BrB). Det förutsätts också att anmälan kan ske utan fara för anmälaren eller någon i dennes familj, samt att anmälan inte skulle vara helt verkningslöst i den bemärkelsen att det inte vore möjligt att i tid ingripa för att förhindra brottet.

Underlåtenhet av personer med bestämmande inflytande i en sammanslutning att förhindra brott inom sammanslutningen
Det finns även en bestämmelse som avser straffansvar av personer som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning. Med sammanslutning avses både företag och andra typer av grupperingar och nätverk. Som exempel i förarbetena nämns ett mord som begås inom ramen för uppgörelse mellan kriminella gäng. För att bli dömd för underlåtenhet att förhindra brott i detta sammanhang krävs att personen ifråga faktiskt skulle ha möjlighet att förhindra brottet, det vill säga om det är sannolikt att brottet hade förhindrats om personen med inflytandet hade agerat (23 kap 6 § 2 st BrB).

Underlåtenhet av en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare att förhindra brott av personer under deras vård eller lydnad

Föräldrar har dock ett mer långtgående ansvar. De är nämligen skyldiga att förhindra att alla typer av brott, även de mindre allvarliga, som deras barn eller annan de har vårdnad/lydnad över kan tänkas begå. Observera dock att det inte avses att föräldern ska anmäla brottet till polisen, utan att den på andra sätt kan gripa in för att förhindra att brottet begås. För att dömas till detta brott måste man också ha haft en faktiskt möjlighet att förhindra brottet (23 kap 6 § 3 st BrB).

Personer i vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har enligt lag en skyldighet att anmäla begångna brott. Detta gäller främst tjänstemän inom myndigheter som arbetar med barn. Får en tjänsteman kännedom om att barn utsätts för brott men underlåter att anmäla detta kan denne göra sig skyldig till tjänstefel (20 kap 1 § BrB).

Sammanfattning

Utgångspunkten är alltså att man inte kan bli dömd för att man inte förhindrat, anmält eller avslöjat ett brott såsom misshandel. Detta gäller så länge inte något av de nämnda undantagen blir aktuella.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (960)
2021-06-17 Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93199)