FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/04/2019

Är det diskriminerande att kräva betalning med en app?

Är det inte diskriminering av stor del av samhälle att kräva betalning med app? De är en del av samhälle som inte har en dyr telefon för att lada en app och det finns också en del som inte har kunskap hur man gör.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att först redogöra för under vilka förutsättningar det finns möjlighet att kräva betalning med en app, och varför någon rent juridiskt kan göra så. Därefter kommer jag att utreda huruvida det är diskriminerande att kräva betalt med en app.

Det föreligger en avtalsfrihet i svensk rätt

Avtalsfriheten i svensk rätt innebär att det är upp till två parter att avtala om vad som helst (åtminstone inom vad som är lagligt att avtala om). Det innebär att en butik kan erbjuda sig att sälja en vara eller en tjänst, under förutsättning att kunden väljer att betala med en app. Kunden kan välja att antingen betala med appen (avtal ingås) eller att handla varorna av någon annan (avtal ingås inte). Det föreligger således ingen skyldighet att acceptera kontanter, eller kort heller för den delen. Därav är det juridiskt riktigt att erbjuda försäljning mot att kunden betalar med en viss app.

Är det diskriminerande?

Bestämmelser om när diskriminering är förbjuden finns i diskrimineringslagen (DiskrL). Lagen är endast tillämplig för det fall att någon blir direkt eller indirekt diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskrL).

Direkt diskriminering innebär att man uttryckligen exempelvis vägrar att sälja något till alla kvinnor. Indirekt diskriminering föreligger när det inte finns en uttalad diskriminering, men att det ändå indirekt diskriminerar en grupp. Så kan det t.ex. vara om det vid anställning sätts ett krav om att den sökande måste vara av viss längd; det sker ingen direkt diskriminering men då män i regel är längre än kvinnor kan det innebära att kvinnor indirekt diskrimineras.

Att endast erbjuda betalning med hjälp av en app är inte direkt diskriminerande (då gruppen människor som inte har en dyr telefon inte är något som skyddas av diskrimineringslagen). Jag kan inte heller se att det föreligger en indirekt diskriminering av någon av grupperna, varför slutsatsen är att det sannolikt inte är diskriminering att endast erbjuda betalning via en app.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning