FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/06/2021

Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?

Hej,

Jag är privatperson och har köpt en tjänst, webbproduktion och drift, av ett AB.

Jag är inte nöjd med vad jag har fått för pengarna och är i en tvist med säljaren. Säljaren lägger all skuld och ansvar på mig, vilket jag upplever är oerhört orättvist.

Jag får inget gehör för någonting utan vad jag än kommer med vrider han tillbaka det mot mig.

Nu har detta spårat ur och jag mår inte bra av detta. Hans personangrepp, spydiga kommentarer och nedlåtande attityd gör mig både trött och ledsen.

Nu vill jag gå vidare till ARN, vilket jag informerat om (han menar att jag hotas, så även detta vänder han till ett fel som jag gör). Han skriver att "nu blir det skrattfest hos ARN". Jag är riktigt trött på honom och svarar "Trevligt att man kan bjuda på det!"

Var dumt av mig att gå ner till hans nivå men han svarar:

"Synd att vi skattebetalare får stå för det bara, för vad jag kan se så bidrar du inte direkt till den kassan utan belastar den bara. "

Meddelandet fortsätter med andra spydigheter, men detta får mig att känna ett starkt obehag. Han sitter ju på personuppgifter och till saken hör att jag är sjukskriven för PTSD och utmattning. Att jag varit sjukskriven i några år pga psykiska problem är oerhört känslig och personligt.

Jag har blivit sårad och nedstämd av detta. Han gör mig illa och han verkar inte ha några gränser. Att säga att jag belastar samhället ekonomiskt gör mer ont än den där dumma tjänsten.

Vad gör jag? Jag mår inte bra av detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar vad du kan göra åt säljarens beteende. För såvitt jag förstår har du redan bestämt dig för att låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med bolaget varför den delen inte kommer att behandlas nedan. Av ditt ärende följer inte heller någon närmare beskrivning av tvistens innehåll, vilket naturligtvis också gör det svårt att kommentera den. Men glädjande är att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Och skulle det vara så att du önskar att få tips avseende din tvist med bolaget kan vi gå igenom denna i samband med telefonrådgivningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB), vilken är den huvudsakliga strafflagen.

Förolämpning, vad gäller?

Det måste inledningsvis framhållas att människor tyvärr många gånger kan bete sig riktigt illa utan att det för den skull går att göra någonting åt det rent juridiskt, dvs. det kan ofta vara svårt att kunna konstatera en brottslig gärning. Men utifrån din ärendebeskrivning kan säljaren eventuellt ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning eftersom du nämner "personangrepp, spydiga kommentarer och nedlåtande attityd".

I 5 kap. 3 § 1 st. BrB sägs att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Och i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke uttalas vidare att om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med förolämpning avses en handling som uteslutande är ägnad (menad/åsyftad) att såra någon annans självkänsla, vilket kan bestå i skällsord, nedsättande kommentarer, beskyllningar, föraktfulla gester, förödmjukande imitationer och andra dylika gärningar. Notera dock att brottsoffret måste uppfatta gärningsmannens budskap varför det i lagens mening inte går att förolämpa någon om inte uttalandet eller beteendet riktas direkt mot den person som är tänkt att utsättas för den kränkande gärningen. Ett spridande av negativa uppgifter till tredje man (utomstående personer), utan att den angripne lägger märket till detta, utgör alltså inte en förolämpning, men kan naturligtvis omfattas av andra straffbestämmelser som exempelvis förtal, 5 kap. 1 § BrB.

Vid bedömningen av om en gärning utgör en förolämpning tas inte bara hänsyn till den angripnes (din) subjektiva upplevelse utan även faktorer som parternas relation, eventuella tidigare språkbruk och yrken kan beaktas. Det handlar alltså om en i viss mån objektiv betraktelse av händelseförloppet, brottsoffrets egen uppfattning ensamt duger inte alltid för att kunna avgöra vad som egentligen utgör en straffbar gärning (se prop. 2016/17:222 s. 74 f.). På ren svenska innebär detta som sagt att personer inte sällan kan bete sig riktigt illa utan att det får några straffrättsliga konsekvenser. Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2004 s. 331 kan nämnas som exempel på när yrket ibland kan få bäring på rättsliga bedömningen. I det här rättsfallet hade en person i samband med ett polisingripande uttalat skällsord riktade mot poliserna, vilket inte ansågs tillräckligt för att konstituera brottet förolämpning eftersom det hos poliser vid utförande av tjänsteåtgärder av straffprocessuell natur (exempelvis ett frihetsberövande) bör finnas en viss tolerans mot den ilska som personer kan komma att uppvisa vid ingripandesituationer. Men som konsument tillhör du inte någon yrkesgrupp som borde kunna tåla mer. Slutligen ska tilläggas att förolämpning är ett uppsåtligt brott, vilket betyder att det fordras uppsåt (avsikt) hos gärningsmannen. Om denne av misstag eller av oaktsamhet (vårdslöshet) skulle agera i enlighet med lagtexten, men inte har för avsikt att kränka brottsoffret, går vederbörande fri från ansvar. Men det verkar ju inte vara fallet här. Säljaren är kunnig (medveten) om vad denne gör och hans inställning vittnar om att hans avsikt hela tiden verkar har varit att utföra de aktuella handlingarna (de nedsättande kommentarerna).

Kan (ska) du göra en polisanmälan?

Förolämpning är ett brott som inte lyder under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare inte är skyldig att väcka åtal (jfr 20 kap. 3 och 6 §§ rättegångsbalken). Det här brottet är istället ett s.k. målsägandebrott (målsägande = brottsoffer), vilket följer av 5 kap. 5 § 1 st. BrB där det sägs att brott som förolämpning och förtal inte får åtals av någon annan än målsäganden (du) själv. Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om det anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser vissa i lagen specifikt angivna ärekräkningsbrott kan dock en åklagare väcka åtal, vilket då kommer att föregås av en sedvanlig förundersökning. Sammanfattningsvis kommer du med största sannolikhet att behöva driva det här ärendet själv varför det korta svaret på din fråga lyder att du kan göra en polisanmälan, men att den sannolikt inte kommer att resultera i någon åtgärd från Polismyndigheten. Däremot kan du som sagt själv hänskjuta frågan till domstol. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Vi tar allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon fredag den 18/6 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”