Är det brottsligt att skicka dickpics - och vilken påföljd?

Hej Jag öppnade konto på en sida som heter klubb6, en sexsida, jag mailade där med en kvinna, 26 år, hon hade nakenbilder, filmer där hon utför oralsex, står på hennes profil att hon gillar chat. Vi gick över till KIK, sexchattade där, helt i samförstånd, hon skickar bilder, jag skickar bilder. Dagen efter chattade vi lite på KIK, jag, helt i tron att det är ok och i kontext med kvällen innan, klubb6, skickar en dickpick, och ”tänker på dina bilder på k6’ hon säger då att hon ska polisanmäla mig, jag ber direkt om ursäkt, att jag missförstått situationen, jag avslutar mitt kik konto o mitt konto på k6 Är nu livrädd över detta, kan jag få fängelse? Jag förstår om jag skickat till någon out of the blue så att säga, men så var det inte, och hade ingen avsikt att kränka

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har skickat en bild på ditt könsorgan till en tjej, som du trodde var under samtycke, och nu undrar du om detta var brottsligt och om du kan få fängelse. 

Brottet sexuellt ofredande

Brottet sexuellt ofredande innefattar att man blottar sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller på annat sätt ofredar en person på sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Då kan man döma till böter eller fängelse högst två år (6 kap. 10§ 2st brottsbalken). I detta kan innefattas att skicka nakenbilder med tydlig sexuell prägel, men det krävs inte att gärningspersonen har ett sexuellt syfte eller syfte att kränka mottagarens sexuella integritet, det räcker att det typiskt sett är en handling som i sin kontext är ägnat att kränka mottagarens sexuella integritet. Att skicka så kallade ”dickpics” bedöms typiskt sett som ett sexuellt ofredande, beroende på kontexten. I denna kontext beaktat syftet med konversationen, skulle jag nog säga att det är ganska klart att handlingen har en tydlig sexuell prägel. Ur din fråga tolkar jag det också som att det har varit i ett sexuellt syfte. Det som kan bli aktuellt att diskutera från din sida, är om sändandet har varit typiskt sett ägnat att kränka mottagagarens sexuella integritet. Alla dickpics är såklart inte straffbara, utan man måste se till kontexten. Detta handlar främst om de objektiva förutsättningarna i situationen, alltså att ni haft en konversation som tydligt är sexuellt präglad redan som den är, sättet ni kommit i kontakt och bådas beteende i detta sammanhang. Kontexten i sig kan vara sådan att det inte typiskt sett är ägnat att kränka någons sexuella integritet under dessa förhållanden, men det beror i stort också på vad hon säger och vad hennes uppfattning är av sammanhanget och era kontakter. 

Detta brott förutsätter uppsåt, vilket innebär att uppsåtet ska omfatta de omständigheter som inneburit att gärningen varit ägnad att kränka målsägande, men det krävs inte en avsikt att göra detta. Detta är nästa argument för din oskuld, nämligen att du inte hade uppsåt till att mottagandet inte var välkommet, givet den kontext som du skickade bilderna i. För att dömas för detta brott måste man åtminstone vara likgiltig inför faktumet att hon inte vill ha bilden i detta fall. Denna bedömning görs utifrån dina kunskaper och din attityd gentemot handlingen, men bedöms av en domstol också mot bakgrund av yttre omständigheter så som hur er konversation gått till och liknande. Kan man då komma fram till att du inte hade skickat bilden, om du visste att hon inte ville ha den, så är du inte likgiltig och ska därför inte döma för brott. Denna inställning kan också avspeglas i hur du hanterat hennes respons om du har bett om ursäkt eller liknande, vilket kan visa på att du inte varit likgiltig inför att hon inte ville ha bilden.

Sammanfattningsvis, beaktat endast din version, skulle jag kunna se att polis, åklagaren och eventuellt domstol skulle kunna resonera så som att du inte gjort dig skyldig till brott, givet omständigheterna och kontexten som präglar din handling, och din attityd gentemot den. Men det beror på vad hon säger i förhör, och hennes uppfattning av kontakten. Det är en bedömning som görs mot bakgrund av alla omständigheter i ärendet och därför inte något jag kan svara på med säkerhet. Som bevis är det ju bra att ta fram chatthistoriken och liknande för att visa kontexten och hennes förhållningssätt i kontakterna. 

Vilken påföljd kan bli aktuell?

Om du skulle dömas för brottet, är straffskalan som nämnts ovan böter eller fängelse högst två år. Jag tolkar det som att kvinnan du skickat bilden till, har polisanmält eller ska göra det. Min tolkning av rättsläget är att en enstaka bild på detta vis, sällan leder till fängelsenivå. Det är väldigt ovanligt att döma ut fängelse för dessa typer av brott, utan de stannar oftast på bötesnivå, vanligen runt 40 dagsböter. Oftast anses straffvärdet inte vara så högt, men det är en bedömning utifrån samtliga omständigheter i målet, exempelvis kan målsägandes eventuella unga ålder påverka bedömningen i skärpande riktning. Om det ändå skulle hamna på fängelsenivå, är utgångspunkten att man ändå ska undvika just fängelse som påföljd. I stället kan man få så kallad villkorlig dom eller skyddstillsyn. Villkorlig dom är i princip en övervakningstid, och om man inte begår några brott under två års tid, händer inget mer. Skyddstillsyn innebär en övervakning med kontakt med Frivården, som föreskriver en särskild behandlingsplan utifrån personens enskilda behov, med exempelvis samtalskontakter eller olika program. Har man aldrig straffats tidigare för ett brott med fängelse i straffskalan, är det vanligt att man i stället får just villkorlig dom, eller om man har ett behov av mer kontrollerad övervakning, en skyddstillsyn. Det ska väldigt mycket till för att dömas till fängelse i dessa fall. Utgångspunkten är att man ska få fängelse om brottet har ett högt straffvärde eller artvärde, eller om man återfallit i liknande brottslighet. De två första förutsättningarna torde inte vara aktuella för dig, och den sista känner jag inte till något om. Om man ser till statistiken åtalades 532 sexuella ofredande år 2020, och av dem ledde exempelvis 22 till fängelsestraff, 103 till villkorlig dom och 278 till enbart böter. Det är alltså stor sannolikhet att du skulle dömas till en annan påföljd än fängelse. 

Vad händer nu?

Om hon polisanmäler, kommer du kallas till förhör hos polisen. Polisen kommer sedan utreda om brott begåtts och om det går att bevisa, sedan redovisar de förundersökningen till en åklagare som fattar beslut i åtalsfrågan. De kan då besluta att inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller väcka åtal. Om du inte anser att du begått något brott, bör du i sådana fall kräva förhandling i domstol, så du kan föra talan för din sak! Du skulle även direkt till polisen begära en offentlig försvarare som biträder dig i din sak. De skickar då din begäran till tingsrätten som fattar beslut om du ska få en offentlig försvarare eller inte. Vanligen får man sällan det i dessa ärendena, men det är alltid något du kan försöka i alla fall. Det krävs vanligen allvarligare brott eller svåra utredningar, eller personliga förhållanden som gör det svårt att hantera en rättegång själv. Om tingsrätten inte förordnar en offentlig försvarare, kan du alltid anlita en privat, men den får du som utgångspunkt betala för själv. Jag råder dig därför att först begära en offentlig försvarare, och om du får nekande svar, vänta på en eventuell rättegång innan du anlitar en privat försvarare.

Sammanfattning och råd

Det är inte helt solklart att det du gjort skulle av polis, åklagare och domstol bedömas som ett sexuell ofredande. Du kan argumentera för att utifrån er konversation och bakgrund till er kontakt, utgör inte bilden en handling som typiskt sett är ägnad att kränka hennes sexuella integritet. Vidare kan du argumentera för bristande uppsåt, nämligen att du inte skulle skickat en sådan bild om du visste att hon inte ville ha den, då du inte trodde att det var oönskat givet kontexten att ni träffats via en sexchatt hemsida, och hur hon betett sig mot dig. Med den argumentationen och mot bakgrund av din version, skulle jag säga att det finns utrymme för att polisen skulle lägga ner förundersökningen, alternativt att du skulle kunna frias i domstol. Vad gäller påföljden är det min erfarenhet att dessa typer av sexuella ofredanden vanligen leder till ett bötesstraff, men om målsägande är ung torde det kunna hamna på fängelsenivå, och då beror det på dina personliga förhållanden, men då kan du få villkorlig dom eller skyddstillsyn i stället.

Vidare kan du begära en offentlig försvarare som tingsrätten beslutar om, och om ärendet går vidare till åklagaren bör du betona att du vill ha en förhandling i domstol så du kan berätta sin sida av saken!

Tyvärr åtar vår byrå inte sig vidare uppdrag som offentlig försvarare, utan jag rekommenderar att du hittar någon på din ort. Om du har några följdfrågor eller önskar förtydligande av något, är du välkommen att kontakta mig, jag nås på sara.pedersen@lawline.se 

I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”