Är CSN skyldig att ge information till internationella studenter på ett språk som de kan förstå?

Hej, finns det någon lag som kräver att myndigheter ger information till personer på engelska eller andra språk. I detta fallet så syftar jag på om det finns någon lag som kräver att CSN som hanterar internationella studenter ger information på språk som de kan förstå. Syftar till engelska i detta.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Vilket språk ska förvaltningsmyndigheten använda i sin verksamhet?

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en förvaltningsmyndighet. För handläggning av ärenden hos en förvaltningsmyndighet tillämpas förvaltningslagen (jämför 1 § första stycket förvaltningslagen (FL)).  Uttrycket handläggning avser samtliga åtgärder som förvaltningsmyndigheten genomför från det att ett ärende inleds till dess att det avslutats. Ett ärende kännetecknas av att det avslutas genom att förvaltningsmyndigheten fattar ett beslut om saken i fråga. Beslutet avser som regel ett uttalande av förvaltningsmyndigheten som får faktiska verkningar för mottagaren i det enskilda fallet (jämför prop 2016/17:180 s. 286).

Som utgångspunkt är det svenska språket som förvaltningsmyndigheten använder sig av (jämför 10 § första stycket språklagen). Förvaltningsmyndigheten ska dock översätta det svenska språket om det krävs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt. Detta gäller när den enskilde inte behärskar det svenska språket (13 § första stycket FL). Att kunna ta till vara sin rätt kan till exempel avse möjligheten att förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd.

Vad som gäller i din situation

En internationella student som har kontakt med CSN kan ha rätt att få det svenska språket översatt till engelska. Detta förutsätter först och främst att den internationella studenten har kontakt med CSN för handläggning av ett relevant förvaltningsrättsligt ärende. Vad som räknas som ett relevant förvaltningsrättsligt ärende avgörs av om CSN har rätt att avslutningsvis fatta beslut om saken i fråga. CSN ansvarar för förvaltningen av studiemedel. Samtliga kontakter med CSN som leder till att CSN fattar beslut om den enskildes rätt till studiemedel bör därför räknas som ett relevant förvaltningsrättsligt ärende. Handläggningen börjar från och med den tidpunkt då ärendet inleds fram tills des att beslut fattats i frågan om studiemedel. Om den internationella studenten kontaktar CSN i en fråga om den enskildes rätt till studiemedel bör det således räknas som ett relevant förvaltningsrättsligt ärende. Ärendet påbörjas i så fall när den internationella studenten tar kontakt med CSN för första gången. 

I andra hand förutsätts det att den internationella studenten på grund av det främmande språket inte kan ta till vara sin rätt. Det krävs att den internationella studenten inte behärskar det svenska språket. En översättning av CSN från svenska till engelska ska innebära att den internationella studenten därigenom ges rätt förutsättningar att kommunicera och förstå innebörden av ärendets innehåll.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”