Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej,Jag jobbar inom en kommun och har begärt att få ta del av våra lönelistor som ska vara offentliga. Då såg jag att bara handläggarnas listor fanns med i pärmen jag fick från dem . När jag frågade om chefernas löner så fick jag ett svar att de finns inte med i pärmen och HR ville inte svara varför. Hon hänvisade mig att kolla upp Sacos lönelistor. Jag sa att jag ville se vad våra chefer och biträdande på min avdelning tjänar men fick aldrig svar på det. Får kommunen särbehandla chefernas löner? Får de göra så?MvhEmilia
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lönelistor är offentliga handlingar eftersom om de förvaras hos myndigheten och har upprättats vilket sker genom expediering, 2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen. Vidare krävs också att handlingen är upprättad vilket sker när handlingen har expedierats, slutbehandlats eller justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, 2 kap 10 § tryckfrihetsförordningen. En kommun är att betrakta som en myndighet och ska genast lämna ut en allmän handling på begäran av den enskilde om denne begär att ta del av handlingen på plats, 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen. Om du istället begär att ta del av handlingen som en kopia ska myndigheten behandla din begäran skyndsamt vilket brukar sägas vara 1-2 dygn, 2 kap 16 § tryckfrihetsförordningen.

Sekretess

En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten. Undantag kan dock förekomma om lönelistorna i detta fall innehåller någon uppgift som är sekretessbelagd (vilket är sällsynt). Ett sådant undantag för sekretess måste noga anges i offentlighet och sekretesslagen, 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen.

Om en anställd vid en myndighet (i detta fall kommunen) enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål, 6 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen.

Kommunens lönelistor får alltså inte särbehandlas såvida det inte finns någon uppgift som är belagd med sekretess.

Vad kan du göra?

Du kan överklaga kommunens beslut att inte lämna ut den eller de handlingar du har begärt att ta del av, 6 kap 7 § första punkten offentlighet- och sekretesslagen. En sådan överklagan ska göras till Kammarrätten, 6 kap 8 § första stycket offentlighet- och sekretesslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (219)
2019-09-23 Är det lagligt att ta reda på ett personnummer?
2019-09-22 Hur tar jag del av domar i brottmål?
2019-09-19 Begära ut domstolshandlingar utan personnummer
2019-09-15 Har jag rätt att ta del av mail hos kommunens kulturförvaltning?

Alla besvarade frågor (73015)