Är bodelningshandlingar allmänna och hur kan man ta del av dem?

FRÅGA
Hur hittar man papper från bodelning/skilsmässa 1986?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du kan få tillgång till bodelningshandlingar. Regler om allmänna handlingars offentlighet går att finna i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Offentlighetsprincipen

I Sverige ger offentlighetsprincipen envar en rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). En handling definieras i lagen som en framställning i skrift eller i bild (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Bodelningshandlingar faller därför in under definitionen av en handling.

En allmän handling, i sin tur, är en handling som förvaras hos samt har inkommit till eller upprättats av en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses vara förvarad hos en myndighet när myndigheten har tillgång till den, antingen tekniskt eller praktiskt. Den anses ha inkommit till myndigheten i samma stund som den har anlänt till och registrerats av denna (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Bodelningshandlingar blir därför allmänna då de har lämnats in och registrerats hos berörd myndighet, i det här fallet Skatteverket.

För att ta del av en allmän handling ska en begäran om detta göras hos myndigheten där handlingen förvaras (2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen). Myndigheten är då skyldig att låta dig ta del av handlingen på plats eller mot en fastställd avgift få tillgång till en kopia av handlingen (2 kap. 15 respektive 16 § tryckfrihetsförordningen).

Undantag från offentlighetsprincipen

Avslutningsvis är det värt att notera att handlingar belagda med sekretess inte räknas som allmänna och därför är undantagna från ovanstående bestämmelser. En myndighet får således inte lämna ut handlingar som omfattas av några sekretessbestämmelser (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). Några undantag lär, emellertid, inte vara aktuella i detta fall.

Hur du kan gå vidare med ditt ärende?

Sammanfattningsvis så är bodelningshandlingar allmänna handlingar som kan begäras ut av Skatteverket. Du kan göra detta genom att kontakta dem på något av de sätt som de själva listar på sin hemsida. Jag bifogar en länk till den aktuella sidan här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (337)
2021-04-21 Ta del av inspelade samtal från 112?
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (91415)