Är betyg en allmän handling?

Hej, får en lärare lämna ut information om mina betyg och mina studier till andra elever? Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
För att kunna svara på din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av tryckfrihetsförordningen (nedan förkortad TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL).

Offentlighetsprincipen
I Sverige råder offentlighetsprincipen vilken bl.a. innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos en offentlig myndighet (2 kap. 1 § TF). Det innebär alltså att kommunala skolor, universitet och högskolor omfattas av principen. Observera att privata friskolor inte omfattas av offentlighetsprincipen. Av din information framgår det inte vilken typ av skola du går på, så mitt svar kommer baseras på att du går i en kommunal skola, ett universitet eller på en högskola.

Betyg som allmän handling
En students betyg är en handling eftersom det är en skriftlig framställning som förvaras hos en skola (som är en myndighet) vilken är upprättad hos samma myndighet (2 kap. 3 § TF). Betygshandlingen bedöms vara en allmän handling eftersom den just förvaras hos skolan och är att anse som upprättad (2 kap. 4 § TF). En handling är upprättad hos en myndighet när den har expedierats (utlämnats/levererats) (2 kap. 10 § stycke 1 TF). Betyg bedöms vara upprättade när de har expedierats vilket sker när ett beslut om ett betyg fattats och meddelats till studenten. Det innebär med andra ord att betyg är allmänna handlingar, som allmänheten har rätt att ta del av utifrån offentlighetsprincipen. En lärare får därmed lämna ut information om dina betyg till andra elever, likväl som den får lämna ut information om dessa elevers betyg till dig. Det finns ingen undantagsbestämmelse från regeln.

Undantag för att begränsa det allmännas rätt till allmänna handlingar
För att begränsa allmänhetens rätt till att ta del av allmänna handlingar, krävs det att begränsningen anges i en bestämmelse i en särskild lag. Vidare krävs det att begränsningen görs för att det krävs med hänsyn till t.ex. skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § stycke 1 och 2 TF). Din fråga berör inte enbart utlämnandet av betygsinformation, utan även information om dina studier i allmänhet. Jag tolkar det som att din fråga gäller om en lärare får lämna ut information om dina studier i form av hur du presterar och studerar i all allmänhet.

Regler om sekretess återfinns i OSL. Sekretess gäller i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden avseende psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. Detta om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att eleven eller någon av elevens närstående lider skada av att informationen lämnas ut (23 kap. 2 § stycke 1 OSL). Det är svårt för mig att tolka vad du menar med "mina studier" men beroende på om det innefattar förhållanden som berör psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, kan den typen av information omfattas av sekretess för läraren. Observera dock att den nyss nämnda bestämmelsen inte gäller betyg eller övriga studieresultat.

Sammanfattning
I Sverige har vi någonting som kallas för offentlighetsprincipen som talar om att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos offentliga myndigheter. Betyg är att bedöma som allmän handling eftersom den är upprättad hos en myndighet och expedieras i samband när ett betyg har fattats och meddelats till studenten. En lärare får därmed lämna ut information om dina betyg, och utomstående har rätt att ta del av dessa om så skulle vara fallet.

För att begränsa allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos offentliga verksamheter krävs det att begränsningen anges i lag och att begränsningen görs av ett lagstadgat skäl. En sådan bestämmelse återfinns i OSL men den avser inte sekretess för betyg. Sekretessen gäller däremot uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden avseende psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk instats.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo