Är bankkonton som enbart den ena maken står på giftorättsgods, och kan efterlevande make hålla dessa utanför bodelningen?

Är bankkonton som enbart den ena maken står på alltid giftorättsgods?

Vi är gifta och har både gemensamma bankkonton och bankkonton som står separat på en av oss makar. Blir då samtliga bankkonton giftorättsgods vid en av makarnas bortgång?

Vid bouppteckning ska man ju göra en lista på samtliga tillgångar och skulder och där ska enskild egendom listas separat då den ska undantas och inte ingå i det som ska fördelas vid bodelningen. Vi har dock ingen enskild egendom.

Kan den efterlevande maken i samband med bodelningen undanta något av de bankkonton denne står för och bestämma att det bankkontot inte ska ingå i giftorättsgodset utan kvarstå som den efterlevandes pengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som är giftorättsgods och enskild egendom och vad som ska ingå i en bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När är egendom giftorättsgods och när är den enskild?

All makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på flera olika sätt (7 kap. 2 § ÄktB). T.ex. genom äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente. Egendom kan inte bli enskild enbart genom att den ena maken säger att den ska vara det. Du skriver att ni inte har någon enskild egendom, vilket innebär att all er egendom är giftorättsgods. Pengar på bankkonton är egendom och era bankkonton är således giftorättsgods oavsett vem av er de står på.

Giftorättsgods ska ingå i bodelningen

Om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken kan inte bara bestämma att viss egendom är enskild och därmed ska hållas utanför.

Vad kan undantas i bodelningen?

Det finns egendom som får undantas från bodelningen även om det inte är enskild egendom (10 kap. 2 § ÄktB). Varje make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne har uteslutande till sitt eget bruk. Detta kan vara t.ex. kläder eller glasögon. Vad som är skälig omfattning ska bedömas med utgångspunkt i makarnas ekonomiska förhållanden. Syftet med paragrafen är alltså att makarna ska få behålla sådan egendom som uppenbart tillhör den ena maken och som inte har ett så stort ekonomiskt värde att den andra maken skulle missgynnas. Det är alltså inte tanken att en efterlevande make ska kunna hålla sina bankkonton utanför bodelningen, utan dessa utgör giftorättsgods och ska ingå.

Efterlevande makes rätt att undvika likadelning

Den efterlevande maken har dock rätt att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Den efterlevande maken kan också begära att behålla en del av sitt giftorättsgods, och i så fall ska den avlidne makens dödsbo få behålla lika stor kvotdel av sitt giftorättsgods. Detta innebär alltså att den efterlevande maken kan få behålla sitt giftorättsgods och inte dela det med dödsboet, men den efterlevande maken får ju då inte heller ta del av den avlidne makens giftorättsgods utan detta behålls av dödsboet.

Sammanfattning

Svaren på dina frågor är alltså ja, bankkonton som den ena maken står på är giftorättsgods så längde de inte är enskild egendom. Och nej den efterlevande maken kan inte bara bestämma att dennes bankkonton ska hållas utanför bodelningen, utan i så fall ska även motsvarande kvotdel av den avlidne makens giftorättsgods hållas utanför.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”