FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/03/2017

Användning av Polismyndighetens logotyp för privata ändamål

Hej.

Har blivit anklagad för att använda mig av polisens logga, för att kunna skriva egna polisanmälningar.

Nu undrar jag under vilket brott detta ska ligga.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du funderar kring om ett användande av Polismyndighetens logotyp för privata ändamål, kan innebära en brottslig gärning. Vidare i din frågeställning förklarar du att du använder dig av polisens logotyp för att skriva egna polisanmälningar. Eftersom att det inte helt tydligt framgår av din frågeställning om du har funderingar kring om även detta handlande också kan utgöra en brottslig gärning, kommer mitt svar att omfatta även denna fråga.
För att du ska få ett så tydligt och lättbegripligt svar som möjligt, har jag därför valt att dela upp dessa två frågor och besvara dem var för sig.

Fråga 1 - Angående användandet av Polismyndighetens logotyp

Till att börja med är polisens centrala arbete och funktion, att minska brottsligheten och öka tryggheten och säkerheten i samhället. För att polisen ska kunna uppfylla syftet med det arbetet, kräver dem medborgarnas förtroende. För att i sin tur skapa förtroende, krävs det att polisen ger starka intryck av trovärdighet i mötet med varje medborgare. För att polisen ska kunna ge ett trovärdigt intryck bär dem bland annat uniformer med polisens logotyp. Uniformen och logotypen är i sig, ett sätt att tydligt förmedla för medborgarna att man bedriver polismyndighetsutövning. Av den anledning fungerar polisens logotyp som ett kännetecken som gör att medborgarna kan känna sig säkra på att polisen är den som han utger sig för att vara.

Som en del av polisens logotyp ingår Sveriges statsvapen, en symbol och ett mönster som inte får användas hur eller av vem som helst. Den som bedriver näringsverksamhet (det vill säga en verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte) får aldrig inom sin verksamhet använda statsvapnet utan tillstånd. För att få tillstånd måste näringsidkaren ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Om näringsidkaren använder statsvapnet inom sin verksamhet utan tillstånd, döms hen till böter.
(1 och 4 §, lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar)

Polismyndighetens logotyp kan inte anses vara skyddad som ett varumärke enligt varumärkeslagen, för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter och tjänster å statens och regeringens vägnar och är alltså inte en näringsverksamhet i varumärkeslagens mening.

Sammanfattningsvis finns det inget lagstadgat förbud mot att använda polisens logotyp för privat bruk. Däremot kan användandet av logotypen resultera i tveksamheter om vem som är ansvarig för information som lämnas ut till någon annan, i kombination med att polisens logotyp används.
Detta förfarande kan i sig innebära en brottslig gärning, vilket leder mig in på fråga 2.

Fråga 2 - Angående upprättandet av egna polisanmälningar

Jag förstår det som att du menar att du använder Polismyndighetens logotyp i samband med att skriva egna polisanmälningar. Tyvärr vet jag inte i vilket syfte du skriver egna polisanmälningar, om det är för att använda dessa genom att skicka ut till någon som du vill polisanmäla eller för att använda dessa för att skicka in till polisen, dvs. göra en polisanmälan. Eftersom att vi normalt sett gör en polisanmälan genom att ringa in till polisen eller genom att fylla i ett webbformulär på polisens webbsida, får jag uppfattningen om att du menar att du upprättar egna polisanmälningar i syfte att skicka dessa till någon som du vill polisanmäla.

Detta förfarande kan, men behöver inte utgöra en brottslig gärning.
Ett brott som skulle kunna aktualiseras i detta fall är:

Föregivande av allmän ställning
Den som obehörigen utger sig för att bedriva offentlig myndighetsutövning (dvs. att inneha en viss ämbetsbefattning), döms för så kallad föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet har medfört betydande men för staten eller en enskild person eller på annat sätt är att anse som ett grovt brott, ska man dömas till fängelse i högst två år.
Det som straffbeläggs är alltså att ge sig ut för att utöva myndighet som man inte har, att fatta beslut eller vidta åtgärder som ger uttryck för samhällets maktbefogenheter och som får rättsverkningar emot en enskild person. Typexempel på detta är att någon utger sig för att vara polis och dirigerar trafik, begär att få se legitimation etc. Helt enkelt utövar myndighetsutövning som hen egentligen inte är behörig att göra. Detta är ingen myndighetsutövning enligt lagens mening.
Däremot omfattar inte förbudet en handling genom att uppträda dvs. uppföra sig som en utövare av verksamhet som kräver särskild behörighet eller en myndighets tillstånd, exempelvis att klä ut sig till polis på en maskerad eller framföra ett fordon som liknar polisbilen.
(17 kap. 15 § brottsbalken)

För att kunna dömas för ett brott räcker det inte med att en person har begått den gärning som är brottslig enligt brottsbalken. Det krävs långt fler och omfattande bedömningar för att gärningen dels ska anses som otillåten och dels anses som brottslig. Exempelvis måste man ha begått gärningen med uppsåt dvs. en viss avsikt, ett visst syfte, plan eller mål. För att dömas för detta brott räcker det alltså inte med att personen i fråga har varit oaktsam.

Sammanfattningsvis kan jag tyvärr inte svara på om ett upprättande av polisanmälningar i kombination med att använda Polismyndighetens logotyp, i syfte att eventuellt använda dessa som en polisanmälan mot en enskild person, kommer att utgöra en brottslig gärning. Denna typ av handling skulle kunna anses innebära endast ett uppträdande av polismyndighetsutövning, dvs. att uppföra sig såsom att man utövade polisarbete, vilket inte är förbjudet.
Däremot kan ett sådant förfarande innebära att tveksamheter uppstår om vem som är ansvarig för dessa polisanmälningar, som i sin tur kan innebära olägenheter, exempelvis förvirring och missförståelse, för den som mottar dessa polisanmälningar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo