Användande av skyddat mönster

2015-08-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Vi driver ett skylt, dekor o expo-företag och jag har en fråga om mönsterskydd. Säg att vi får en beställning på en fönsterdekor av en privatperson till dennes hem och kunden har med sig ett färdigt original. Om det då visar sig att originalet var ett mönster från exempelvis Marimekko. Är det ok eller går det under någon typ av mönsterskydd? Vem har i så fall gjort fel, vi eller kunden? Har vi skyldighet att kolla upp mönstret? Vad kan straffet i så fall vara för oss eller kunden?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Frågor om användande av mönster regleras i 5 och 7 §§ mönsterskyddslagen (1970:485), ML. Av 5 § ML framgår att stadgas att ingen får utnyttja en mönsterrätt utan samtycke från den som är innehavare av den.

Enligt 7 § ML får dock en mönsterrätt utnyttjas utan samtycke under vissa förhållanden. Det gäller om utnyttjandet sker för privat bruk utan vinstsyfte, i experimentsyfte eller återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges.

Undantaget för privat bruk och utan vinstsyfte innebär att i princip all yrkesmässig användning av ett mönster kräver samtycke. Det är tyvärr inte möjligt att tillämpa undantaget eftersom ni har en yrkesmässig verksamhet, dessutom förutsätter jag att ni har ett visst vinstsyfte.

En annan möjlighet är att ändra mönstret i så stor utsträckning att det gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret. Vid prövning av mönsterrättens skyddsomfång skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret. Om dessa vilkor är uppfyllda får mönstret användas i sin ändrade form, se 5 § andra stycket ML.

Ansvar

Gör någon intrång i en mönsterrätt och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år, se 35 § ML. Den av er som gör intrång kan dömas om minst grov oaktsamhet föreligger. Kunden kan eventuellt dömas för detta brott p.g.a. medhjälp.

Skadestånd enligt 36 § ML kan också komma i fråga. Det ska ni betala. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång ska då betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.

När det gäller mönster kan oaktsamhet inte generellt anses föreligga för att ett mönster finns i registret, men det kan vara bra att kontrollera om ett mönster finns där. En skyldighet finns inte.

Sammanfattning

Ni måste ha mönsterrättshavarens samtycke. Undantagen i lagen blir inte tillämpliga i ert fall. Ni kan hållas ansvariga enligt 35 och 36 §§ ML. Kunden kan eventuellt hållas ansvarig för medhjälp. Om det endast rör sig om enstaka framställningar är det troligen lägre straff och belopp det handlar om.

Det finns inget lagkrav på att kolla upp mönster, men för att undvika konflikter kan det vara en fördel.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll