Använda upphovsrättsligt skyddat material i uppsats?

Jag skall lämna in mitt slutarbete på Journalisthögskolan. Det är ett radioreportage. Har använt några korta klipp från Sveriges radio och Youtube i mitt arbete. Arbetet är 35 minuter totalt, klippen omfattar ca 5 minuter totalt. Detta är alltså inget som skall gå vidare från universitetet, ej heller användas kommersiellt. Enligt de paragrafer jag läst så skall detta vara ok, men jag är inte säker. Min fråga är om jag kan använda dessa klipp med tanke på upphovsrätten? Det får inte råda något tvivel i Ert svar. mvh, 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Tillämplig lag 

Eftersom din fråga berör upphovsrätt så blir upphovsrättslagen (URL) tillämplig. 

Använda andras klipp? 

Den som har skapat ett verk av något slag får upphovsrätt till det om det har en tillräcklig ”verkshöjd” (1 § URL). Kravet på verkshöjd är relativt lågt ställt och innebär att verket ska ha någon slags originalitet. De klipp som du beskriver är därför med största sannolikhet upphovsrättsligt skyddade. 

Med upphovsrätt följer en ensamrätt som medför att det endast är upphovsrättsmannen som har rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § URL). Därtill följer ett ideellt skydd som innebär att upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt som goda sed kräver. Det innebär även att verket inte får ändras på sådant sätt att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Inte heller får verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (3 § URL).

Från ensamrätten finns det några undantag. Ett sådant är att man för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk (12 § URL). Privatundantaget gäller dock endast för bruk i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. 

När man bearbetar ett verk, till exempel som i ditt fall när man sätter samman olika klipp, så får man upphovsrätt i förhållande till bearbetningen. Man får dock inte förfoga över det ursprungliga verket i strid med det ursprungliga verkets upphovsrätt (4 § URL). 

Sammanfattning och råd 

Trots att du inte har för avsikt att sprida din uppsats så är den inte att betrakta som en bearbetning för privat bruk. Du bör därför inhämta samtycke från respektive upphovsman om det inte tydligt framgår att man får använda materialet. Finns det en så kallad "CC-licens" som säger att det är okej att använda filen så behöver du alltså inte inhämta ett ytterligare samtycke. 

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”