Använda taxeringsvärdet vid gåva av fastighet till barn?

FRÅGA
Är det ok att använda sig av taxeringsvärde när man ger en gåva till ett av sina 3 barn?På så vis har ett barn fått tillgångar som inte finns med i värdet av egendomen.Taxeringsvärdet 794.000 år 2008.I fastigheten ingår skog på 96 hektar, skogen har nu sålts för avverkning till ett högt pris ca 800.000.Är det fel att be om en redovisning av den avlidnes konton i samband med bouppteckningen när en familjemedlem har haft fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag är inte helt säker på om jag tolkar din fråga rätt, men kommer nedan att inleda med en kort sammanfattning. Därefter kommer jag mer ingående beskriva dels huruvida överlåtelsen betraktas som gåva om du mottar betalning motsvarande fastighetens taxeringsvärde (1a), dels vad som gäller kring förskott på arv (1b), samt slutligen vad som gäller kring bouppteckningen (2).

Sammanfattningsvis kan sägas följande:

(1a) För att överlåtelse ska vara skattefri krävs att den skatterättsligt klassificeras som gåva. Ett viktigt kriterium i denna bedömning är att eventuell betalning understiger (det vill säga inte motsvarar eller är högre än) det fastställda taxeringsvärdet.
(1b) Om du ger ett av dina barn fastigheten kommer hen som utgångspunkt anses ha fått förskott på arv motsvarande gåvans värde vid gåvotillfället (här fastighetens marknadsvärde minus eventuell betalning). Detta kan du enkelt ändra på i ett gåvobrev eller testamente.
(2) I en bouppteckning ska alla den avlidnes tillgångar och skulder tas upp, inklusive kontoinnehav. Om någon annan skött den avlidnes ekonomi genom en fullmakt är det fullmaktens innehåll som avgör huruvida denne är skyldig att redovisa för någon annan vilka ekonomiska åtgärder som vidtagits. Det finns dock inget hinder för att ni, oberoende av fullmaktens innehåll, kommer överens om att redovisning ska ske.

1. Är det ok att använda sig av taxeringsvärde när man ger en gåva till ett av sina 3 barn?

1a) Kommer överlåtelsen betraktas som en gåva skatterättsligt?

Frågan huruvida en överlåtelse av fastighet mot ersättning klassificeras som gåva eller köp i inkomstskattelagens mening är av avgörande betydelse för vilka skatterättsliga följder överlåtelsen får (dels för dig i samband med överlåtelsen, dels för mottagaren i samband med en framtida överlåtelse). Utgångspunkten skatterättsligt är nämligen att en överlåtelse i form av gåva kan ske skattefritt medan en avyttring medför skattemässiga konsekvenser (1 kap 6 §, 8 kap 2 § inkomstskattelagen).

Hur bedömningen görs

För att en överlåtelse ska klassas som en gåva krävs först och främst att tre kriterier är uppfyllda:

1) förmögenhetsöverföring (värde överförs från dig till ditt barn)

2) gåvoavsikt (du ska ha för avsikt att utan motprestation öka ditt barns förmögenhet)

3) frivillighet (du ska frivilligt ha valt att genomföra transaktionen)

I fall där kriterierna ovan är uppfyllda men viss ersättning utgår rör det sig om ett så kallat blandat fång. För fastigheter gäller då den s.k. huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att även om gåvokriterierna ovan är uppfyllda betraktas hela överlåtelsen som ett köp förutsatt att ersättningen motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde (det senast fastställda taxeringsvärdet). Ersättningen behöver inte bestå i pengar utan kan likaväl vara exempelvis övertagande av lån eller mottagande av annan egendom.

Bedömning av ditt fall

Om du skulle välja att överlåta fastigheten till ett av dina barn i utbyte mot betalning som understiger taxeringsvärdet (och utan ytterligare form av ersättning) kommer överlåtelsen att klassificeras som en gåva ur skatterättslig synvinkel. Detta innebär att du inte kommer beskattas för överlåtelsen – kapitalvinstbeskattningen belastar istället ditt barn om hen så småningom säljer fastigheten med vinst.

Värt att notera är dock att så länge betalningen motsvarar minst 85 % av det taxeringsvärde som gällde året innan lagfart för den nya ägaren beviljades kommer stämpelskatt tas ut (4-5 § stämpelskattelagen).

Vad gäller taxeringsvärdet vill jag uppmana dig att se till att du har information om det uppdaterade taxeringsvärdet. Taxering av fastigheter sker nämligen var tredje år i form av allmän eller förenklad fastighetstaxering. Eftersom det var allmän fastighetstaxering för lantbruksenheter (exempelvis skogsbruksfastigheter) år 2017 låter det märkligt att ditt senast fastställda taxeringsvärde skulle vara från år 2008. (7-7a § fastighetstaxeringslagen) Är du osäker på vilket taxeringsvärde som gäller rekommenderar jag dig att ringa till Skatteverket och fråga.

1b) Kommer fastigheten utgöra förskott på arv?

När ett barn får en fastighet från sin förälder kommer den mottagna gåvan som utgångspunkt att betraktas som förskott på arv. Detta gäller så länge det inte framgår av exempelvis ett gåvobrev att du som förälder haft annat syfte (det vill säga skrivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv). (6 kap. 1 § ärvdabalken). Innebörden av att ha fått förskott på arv är att gåvan anses vara just ett förskott på framtida arv, vilket får följden att det återstående framtida arvet kommer bli mindre. Lagens utgångspunkt är nämligen att föräldrar som inte uttryckt annan vilja vill ha rättvis fördelning av arvet mellan sina barn.

När det gäller förskottets värde är det egendomens värde vid mottagandet som beaktas (6 kap. 3 § ärvdabalken). Detta innebär alltså att fastighetens verkliga marknadsvärde (minus eventuell betalning från barnet) vid dagen för överlåtelsen (alltså inte det då gällande taxeringsvärdet) ska vara avgörande för gåvans värde rent arvsrättsligt.

I ditt fall kommer alltså en gåva av fastigheten till ett av dina barn som utgångspunkt innebära att denne anses ha fått förskott på arv motsvarande fastighetens marknadsvärde. Om du som förälder önskar att gåvan inte ska utgöra förskott på arv är du fri att reglera detta i ett gåvobrev i samband med gåvan. Här kan också vara värt att påpeka att du också har möjlighet att till viss del reglera fördelningen av framtida arv genom att skriva ett testamente.

2. Är det fel att be om en redovisning av den avlidnes konton i samband med bouppteckningen när en familjemedlem har haft fullmakt?

När någon avlidit ska en bouppteckning upprättas. I denna ska alla den avlidnes tillgångar och skulder tas upp, följaktligen även eventuella kontoinnehav. (20 kap. ärvdabalken)

Om någon under den nu avlidnes livstid haft fullmakt att sköta dennes ekonomi är det också fullmaktens innehåll som avgör eventuell rätt redovisningsskyldighet inför eller insyn för andra personer. Står det inget i fullmakten om att personen i fråga är skyldig att redovisa för annan vilka ekonomiska åtgärder som vidtagits så föreligger heller ingen sådan skyldighet. Med detta sagt finns det inget hinder mot att ni, oberoende av fullmaktens innehåll diskuterar kring oklarheter eller kommer överens om att fullmaktshavaren ska tydliggöra något.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar. Om jag uppfattat någon av dina frågor fel eller om något känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (685)
2019-04-17 Dödsbo kostnader
2019-04-09 Gravort - Har äkta maka bestämmanderätt?
2019-04-02 Kan jag säkerställa att jag blir kremerad när jag har avlidit?
2019-03-31 Krävs samtliga dödsbodelägares samtycke vid försäljning?

Alla besvarade frågor (67977)