Ansvar vid konkurs i aktiebolag

2015-01-26 i Bolag
FRÅGA
Jag var delägare och styrelseledamot i aktiebolag, nu i konkurs. Övriga styrelseledamöter (gift par: VD och S1) har använt företagets pengar för privata utgifter, och VD har tagit upp lån till företaget från annat företag (F1), alternativt låtit annan person (P1) agera företrädare för företaget då lånet togs. Tre personer (P1, P2 och P3) har före konkursen erbjudit sig vara "företagsänglar", och lånet från F1 upptogs av/genom dessa. Flera andra mindre lån från P3 förekommer. P2 tog bokföringen (redan i dåligt skick). Jag har i huvudsak varit verksam i "produktion", VD skött all finansiering, bokföring etc, S1 har skött personal. Efter konkursbeslut har VD undanhållit bokföringen och uteblivit vid två edgångar, och jag har blivit kallad på förhör misstänkt för bokföringsbrott hos EBM. Jag har flera gånger påpekat behovet av kontrollbalansräkning om hälften av aktiekapitalet är förbrukat, för VD, väl medveten om ansvaret, men VD har trots det inte tagit någon åtgärd. Parets (S1 och VD) ekonomiska situation redan innan företaget startade var mycket pressad och de har uppenbarligen begått dödssynden att blanda ihop företagets och sin privata ekonomi. F1 och P3 stämmer mig nu, med hänvisning till att P1 "förefallit" företräda företaget och tagit upp lån när vi var på obestånd.Jag måste nog stämma VD och S1;1) Vilka paragrafer är tillämpliga?2) Vilket är bästa försvar?En kontroll av P1 ger napp hos kronofogden (4.2 miljoner) och VD, P3 och F1 borde kunna veta det. Strategi?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan följer ett generellt svar på din fråga då det är svårt ett ge en mer specifik "strategi" i mitt svar.

Enligt 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (ÅRL) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter i ett aktiebolag. En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelsemötesprotokoll ska den avvikande meningen bifogas tillsammans med årsredovisningen (se paragrafens 7:e stycke samt Bolagsverkets hemsida).

Beträffande styrelseledamöters ansvar för ohederliga förfaranden som vidtas inom ramen för bolagets verksamhet kan detta sammanfattas enligt följande.

Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (ABL) bär styrelsen det yttersta ansvaret för bolagets organisation, förvaltning och fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation.

En styrelseledamot kan, under vissa förhållanden, bli betalningsansvarig för bolagets skulder om de åtgärder som lagen föreskriver vid befarad kapitalbrist inte vidtas i tid (25 kap 13 § och 18 § ABL). Underlåtelse att upprätta kontrollbalansräkning, sammankalla en första kontrollstämma eller vidta annan åtgärd som krävs enligt ABL medför solidariskt personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna för bolagets förpliktelser, vilka uppkommer för den tid som passiviteten består. Vad gäller skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning är en förutsättning för ansvar att det egna kapitalet faktiskt har underskridit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om styrelsen vid försening vidtar de föreskrivna åtgärderna ansvarar ledamöterna inte för bolagets förpliktelser som uppkommer därefter. Ansvaret för de förpliktelser som uppkommit dessförinnan kvarstår däremot.

Även då styrelsen agerar som ett kollektivt organ, har var och en av ledamöterna emellertid ett personligt ansvar för sitt deltagande i styrelsens arbete och de beslut som fattas. Ansvarsutkrävande för konkreta åtgärder eller beslut sker alltså alltid individuellt. En enskild styrelseledamot ansvarar för sin egen handling eller underlåtenhet att handla när det behövs och vid agerande i strid med förtroendeuppdraget, ABL, tillämplig lag om årsredovisningeller bolagsordningen.

Utgångspunkten för bedömningen av styrelseledamöternas ansvar är att varje ledamot är skyldig att hålla sig underrättad om förhållandena i bolaget. Det personliga betalningsansvaret för bolagets skulder gäller därför för styrelseledamots egen passivitet. En enskild ledamot kan därför undgå ansvar om denne visar att underlåtenheten att handla i dessa fall inte beror på hans eller hennes egen passivitet eller försummelse, t ex genom att denne i styrelseprotokollet reserverat sig mot ett beslut att inte upprätta kontrollbalansräkning.

Eftersom du inte verkar ha getts någon insyn i räkenskaperna ligger det nära till hands att anta att du inte heller har beretts möjlighet att delta vid de styrelsemöten som hållits. Om så är fallet har du ju inte heller kunnat påverka de beslut som tagits under dessa. Enligt 8 kap. 21 § ABL får beslut inte fattas i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Bestämmelsen om att samtliga styrelseledamöter skall ges tillfälle att delta i ärendets behandling är straffsanktionerad (30 kap. 1 § första stycket 3). Sådana oegentligheter som du saknat vetskap om och därigenom inte har haft möjlighet att påverka kan du alltså inte ställas till svars för. Din eventuella underskrift på årsredovisningen påverkar alltså inte i sig själv ditt ansvar i någon riktning.

VD har ju att sköta den löpande förvaltningen (8 kap. 29 § ABL), och i det ingår att ta upp lån m.m. Varför togs lånet upp? Var det för att rädda företaget från en eventuell konkurs, eller hade det något annat syfte? Den vägen som är tydligast i instämmandet av VD:n är att få fram bevsning som visar på att de har dragit på företaget företagsfrämmande kostnader, dvs. sådant som de har använt för personligt bruk.

På vilka grunder stäms du in? Är det för styrelseansvaret?

Om det är något i mitt svar som ni inte förstår och därför vill få förtydligat är ni välkomna att höra av er till mig via e-post till fredrik.holst@lawline.se

Ifall ni framöver önskar en närmare och mer kontinuerlig rådgivning beträffande ert ärende kan jag rekommendera vår nylanserade konsulttjänst Lawline Consulting. Denna verksamhet fungerar som en normal juristbyrå som erbjuder prisvärd rådgivning i mer komplicerade eller omfattande ärenden. Om detta låter intressant är ni välkomna att kontakta mig så återkommer jag med offert.

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll