Ansvar vid fel i fastighet

Köparen av en kolonistuga har efter ett par år kontaktat säljaren efter att ha upptäckt fel i stugans konstruktion. Vem är ansvarig? Säljaren? har det isf någon betydelse hur många år det gått efter försäljningen? Den företagare som byggde stugan och som äger marken för området? Isf, har antalet år sedan byggnationen någon betydelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom frågan ej specificerar vilket typ av fel som det rör sig om är det svårt att ge några konkreta svar utan jag kommer istället svara på frågan mer generellt med stöd de lagregler som finns.

Frågor om vems ansvar felet är i en fastighet efter ett köp regleras enligt Jordabalken (JB) och då framförallt lagens 4:e kapitel. Begreppet "fel i fastighet", som bedömningen utgår ifrån,stadgas i 4 kap 19 § 1 st.

Vid köp av fastighet har köparen en lagstadgad undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 2 st. JB. Detta betyder att man inte kan åberopa fel som man borde upptäckt vid en påkallad undersökning av fastigheten. Vad detta innebär är att det finns många omständigheter som kan påverka hur noggrann denna undersökning skall vara, såsom husets ålder, indikationer på brister i konstruktionen eller liknande såsom fuktfläckar. Även vad säljaren ger för information till köparen spelar roll i denna bedömning, t.ex om lugnande besked ges så kan plikten förminskas.

Generellt sett är undersökningsplikten för en köpare omfattande och de flesta brister som finns i en fastighet bör kunna upptäckas vid en undersökning då man i domstolar brukar prata om vad som skulle ha kunnat upptäckas om en tillräckligt kunnig person gjort en noggrann undersökning. Är inte köparen kunnig nog för att undersöka ett ev. fel skall en fackman anlitas för att undersöka fastigheten. Säljaren ansvarar endast för de fel som inte vid en sådan undersökning skulle ha upptäckts, så kallade dolda fel.

Sammanfattningsvis är det mycket omständigheter som spelar roll när fel i fastighet bedöms, men generellt kan sägas att det krävs mycket för att en säljare kan kunna åläggas som ansvarig för fel som upptäcks i fastigheten efter försäljning. Hur många år sedan försäljningen bör inte påverka mer än att bedömningen om när felet uppkommit kan bli svårare att fastställa vid eventuell tvist. Husbyggaren bör, om inte rimliga bevis för att huset uppförts felaktigt inte kunna hållas ansvarig men kan konsulteras angående konstruktionen för att klargöra tvisten för husköpet. Dennes ansvar är självklart också beroende på hur gammal byggnaden är och kan inte direkt besvaras med denna fråga.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Victor StrömwallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000