Ansvar i aktiebolag

2020-03-14 i Bolag
FRÅGA
Styrelsen i ett mindre AB har både aktieägare,och icke aktieägare. Har alla lika stort ekonomiskt ansvar och skyldighet,vid exempelvis konkurs?trots att de utan aktier inte kan få någon aktieutdelning vid en ev.vinst i bolagetCenneth
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det inte framgår några specifika omständigheter för din situation kommer jag redogöra för vad som gäller generellt vad gäller aktieägares eventuella ansvar för aktiebolagets förpliktelser.

Då frågan rör ansvaret för styrelseledamöter och aktieägare i aktiebolag är det huvudsakligen aktiebolagslagen (ABL) som aktualiseras. Vid bedrivande av näringsverksamhet i aktiebolagsform gäller som huvudregel att aktieägarna inte svarar för bolagets förpliktelser. Detta följer av ABL 1:3. Aktiebolaget är en egen juridisk person, vilket innebär att bolaget kan åta sig förpliktelser utan att påverka aktieägarna personligen.

Innebörden av detta är att om bolaget t.ex. går konkurs, kommer det vara aktiebolaget och inte eventuella aktieägare som svarar för bolagets skulder. Det bör dock understrykas att det finns vissa undantag från den personliga ansvarsfriheten. Så är till exempel fallet om styrelsen skulle underlåta att agera trots att det föreligger en handlingsplikt enligt t.ex. reglerna om tvångslikvidation (se ABL 1:3 st. 2, och även ABL 25:18, 25:19), men även ifall reglerna om skadeståndsansvar skulle aktualiseras, se ABL 29 kap. Skadeståndsreglerna gäller för bl.a. styrelseledamot, VD och stiftare, och blir tillämpliga i de fall som någon av dessa uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget.

Utöver detta kan det även bli aktuellt med personligt ansvar ifall reglerna om ansvarsgenombrott skulle aktualiseras. Bolaget ska i så fall anses osjälvständigt i förhållande till aktieägarna, samtidigt som det är underkapitaliserat och även med hänsyn till verksamheten uppfyller ett s.k. otillbörlighetsrekvisit.

Sammanfattningsvis är huvudregeln alltså att ni inte svarar för bolagets skulder eller förpliktelser, varken i egenskap av aktieägare eller styrelseledamöter. I vissa undantagsfall kan dock denna ansvarsfrihet genombrytas, se ovanstående.

Hoppas det var svaret på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?