Ansvar för innehav av narkotika

2020-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA
Detta är en väns scenario:Hon har blivit stoppat av polisen med 0.89 gram kokain i trosorna. Proverna visade negativt för att hon inte har knsumerat det. Men däremot har hon sagt att hon skulle ge det till en vän. Kommer hon då att bli misstänkt för övertillåtelse? Hon har helt ordnade förhållanden och är ostraffad sen tidigare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas vi kan hjälpa dig och din vän genom att besvara er fråga. Jag tolkar frågan som om du undrar ifall din vän kan ha brutit mot lagen, samt vad som kan bli konsekvenserna av detta. Så de är det som jag kommer gå igenom och försöka att besvara.

För att besvara frågan behöver vi gå in i:

-Brottsbalken (BrB) för generella regler om ansvar och påföljder

-Narkotikastrafflagen (NSL) för reglerna om vad som är en brottsbeskrivningsenlig handling, d.v.s vad som är brottsligt

-Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, för att se vad som är "narkotika, specifikt bilaga 1.

Är de brottsligt?

I Narkotikastrafflagen finns de 6 former av befattning och innehav av narkotika som är brottsligt, 1 § NSL. I 8 § hänvisar man till ovan nämnda förordning för vad som är narkotika. I den förordningen finns Kokain. Genom att hon hade kokainet i trosorna och sa att hon ska ge dem till en vän så har hon förvarat narkotikan för att någon annan ska bruka den, d.v.s för annat än eget bruk, 1§ 4p NSL. Ansvar enligt fjärde punkten ska dock enligt förarbetena tolkas restriktivt, Prop. 1982/83:141 s. 18 f. s. 33. Att tillfälligt förvara den i trosorna t.ex om vännen bara var borta i någon minut faller troligtvis inte under denna punkten. Att hon gömmer kokainet, eller de iallafall framstår som det kan dock tala i motsatt riktning och kan medföra att de faller in under "annan sådan befattning".

Alldeles oavsett så har din kompis innehaft narkotikan och kan därmed dömas enligt 1 § 6p NSL. Hon har haft direkt kontroll över narkotikan vilket är kravet. Vidare så har hon ett uppsåt som täcker brottet, 1 kap. 2 § BrB. Du behöver nämligen bara veta om att du innehar narkotikan, vilket din vän vad de verkar har. Samt att de är fråga om kokain, du behöver inte veta att kokain i lagens mening är narkotika, Zila, Specialstraffrätten- En introduktion s. 66.

Så svaret är att bara inneha narkotika är brottsligt. De faktum att hon inte har konsumerat narkotikan är inte avgörande utan innehav är tillräckligt. Syftet med innehavet, att lämna över de till annan kan dock påverka enligt vilken regel som de är olagligt.

Är det grovt, ringa eller av normalgraden och vad kan straffet bli?

Kokain anses vara en mycket farlig drog som både är mycket vanebildande och beroendeframkallande. Detta medför att allt innehav i princip anses vara minst brott av normalgraden ifall de inte är en helt obetydliga mängd. Visserligen ska man beakta även andra omständigheter vid avgörande av ifall brottet är grovt, jfr 2§ NSL, men allt som oftast så är arten av drogen och mängden helt avgörande. Vilket även Högsta domstolen har sagt att de ska vara, se NJA 2012 s. 849 6p . Vad de gäller kokain prövade domstolen (i NJA 2008 s. 653) ifall 0.73 g Kokain var ett ringa brott. Svaret var nekande och man sa att generellt går gränsen vid 0.6 g. Eftersom din kompis hade .89 g på sig, samt gömde de i trosorna och hade de för annan så är min bedömning att de är brott av normalgraden, 1 § NSL, och inte ringa brott, 2 § NSL.

Detta medför en straffskala på upp till 3 års fängelse. Vad påföljden blir bestämmer domstolen efter att de bedömer gärningens straffvärde, 29 kap. 1 § BrB, och vilken typ av påföljd som är lämplig, 30 kap BrB.

Din vän har enbart haft en mindre mängd, de framgår som att de inte är en del av en organiserad verksamhet och hon verkar inte haft någon tidigare brottslighet. Detta talar för att påföljden skulle bli enbart en villkorlig dom samt dagsböter. I NJA 2008 s. 653 så bedömde domstolen att straffvärdet låg kring fängelse minimum och dömde då till villkorlig dom jämte 90 dagars dagsböter, 30:8 BrB. De finns inget behov vad de verkar att din kompis ska sitta i fängelse för att man har särskild anledning att förvänta sig fortsatt brottslighet, 30:7 BrB. I motsatt riktning talar dock att normalt anses narkotikabrott av normalgraden vara av den art att påföljden ska bli fängelse, se bl.a NJA 2001 s. 86 . Vidare bedöms ofta innehav för andra värre än för eget bruk som de var fråga om i NJA 2008 s. 653. Enligt nuvarande påföljdstabell ligger påföljden för innehav av mellan 0.6-1 g kokain på mellan en halv till en månads fängelse.

Jag kan tyvärr inte göra en mer precis bedömning givet informationen, men brottet torde ledare antingen till en kortare fängelsedom eller villkorlig dom i kombination med böter.

Tack för att du vände dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll