Ansvar för hund som biter inbrottstjuv

FRÅGA
Om en inbrottstjuv tar sig in i mitt hus där jag har hund och hunden biter så blir jag då skadeståndsskydlig, för att tala klarspråk? Även om jag har rätt att bruka visst våld för att mota bort den som olovligen bereder sig tillträde till min bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de flesta fall är det endast den som har vållat en skada, antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, som kan bli skadeståndsskyldig. När det gäller skador som har orsakats av en hund, så gäller dock enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) att hundens ägare eller innehavare har ett s.k. strikt ansvar, det vill säga att han eller hon ansvarar även utan att själv ha vållat skadan. Det enda undantaget från denna bestämmelse gäller när en tjänstehund (t.ex. en polishund) har orsakat en skada vid ett ingripande som varit motiverat. Hundägaren kan alltså bli skadeståndsskyldig även när en hund biter en inbrottstjuv.

Det är dock sannolikt att inbrottstjuven skulle anses ha varit medvållande till skadan. I så fall kan skadeståndet jämkas enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här), vilket innebär att hundägaren endast behöver ersätta skadan i den mån det anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna. Skadeståndet kan även jämkas till noll enligt denna bestämmelse, förutsatt att det anses vara skäligt att den skadelidande ansvarar helt för skadan själv. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att hundägaren har ett ansvar för skador som hunden orsakar en inbrottstjuv, men att skadeståndet kan jämkas, helt eller delvis, på grund av inbrottstjuvens medvållande. Mig veterligen har dock aldrig något sådant fall prövats i domstol. Det är därför svårt att spekulera i hur stor utsträckning domstolen skulle jämka skadeståndet.

Den rätt att använda våld som du nämner är den s.k. nödvärnsrätten som regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (här). Nödvärnsrätten kan förvisso befria en skadeståndsskyldig hundägare från ansvar för gärningar som denna har begått för att avvärja ett inbrott, men min bedömning är att nödvärnsrätten inte är tillämplig i ditt fall eftersom hundägaren inte själv har begått någon gärning som har medfört skadeståndsansvar. Tvärtom innebär ju det strikta ansvaret som sagt att hundägaren blir skadeståndsskyldig även om han eller hon inte alls hade någonting att göra med situationen där skadan uppstod. Skulle däremot hundägaren själv ha vållat skadan, till exempel genom att bussa hunden på inbrottstjuven, så torde nödvärnsrätten vara tillämplig. I så fall är ägaren skadeståndsskyldig endast om hans eller hennes agerande varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till omständigheterna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (437)
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

Alla besvarade frågor (88197)