Ansvar för barnets resa vid umgänge?

2018-01-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Har jag som boendeförälder skyldighet att köra mitt barn till sin pappa vid gemensam vårdnad när avståndet är ca 50mil? Eller har båda delat ansvar då! Vad säger lagen? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ansvarar för resorna?

Den lagreglering som finns angående barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Här framkommer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Härvid ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. (6 kap. 2 a § FB)

Barn som bor hos den ena föräldern har rätt till umgänge även med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom fysiskt möte eller annan kontakt. Härvid har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. (6 kap. 15 § FB)

Du och barnets pappa har alltså gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge tillgodoses. Detta innebär dock inte att ni enligt lag är skyldiga att skjutsa varannan gång, utan vem som i praktiken skjutsar barnet bör bestämmas utifrån omständigheterna i ert fall. Kanske har den ena av er större möjlighet att skjutsa med hänsyn till era respektive livssituationer? Kanske är det möjligt att ordna resan på annat sätt, exempelvis tåg?

Vem ansvarar för resekostnaderna?

Om barnet bor tillsammans med endast en av föräldrarna (boendeföräldern) ska denne förälder ta del i kostnaderna för de resor som är nödvändiga för barnets umgänge med andra föräldern (umgängesföräldern). Fördelningen av kostnaderna ska ske efter vad som är rimligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. (6 kap. 15 b §) Huvudansvaret för resekostnaderna ligger alltså på umgängesföräldern. Det kan dock finnas anledning att reglera kostnadsansvaret av olika skäl. Som huvudregel beaktas endast resekostnader om avståndet mellan bostadsorderna överstiger tio mil. Det kan dock finnas anledning att göra bedömningen att boendeföräldern ska bidra även om avståndet är kortare än så. Exempelvis ska hänsyn tas till antalet resor (många korta resor kan resultera i betydande kostnader totalt sett), samt möjligheter att utnyttja eventuella månadskort eller liknande (Prop. 1997/98:7 s 118).

Sammanfattande svar på din fråga

Lagen stadgar att du och barnets pappa har gemensamt ansvar för barnets rätt till umgänge med umgängesföräldern. Mer specifikt hur resorna ska ordnas regleras inte i lag utan är något ni själva får komma överens om. Vad gäller frågan om resekostnader är huvudregeln att umgängesföräldern har största ansvaret. Vid så pass långt avstånd som 50 mil gäller dock att du bör ta del i kostnaderna efter vad som är rimligt med hänsyn till era ekonomiska förhållanden. Även här gäller att det är upp till er att komma överens om hur kostnadsfördelningen ska ske rent praktiskt.

Lagen ger alltså riktlinjer, men inga konkreta svar på din fråga. Istället är du och barnets pappa i stor utsträckning fria att bestämma hur resorna ordnas rent praktiskt samt att avtala om fördelning av resekostnader. Har ni svårt att enas kan ni söka samarbetssamtal hos kommunen för att få hjälp att komma överens (6 kap 18 § FB). Ett annat alternativ är att vända er till rätten som då tar ett beslut åt er. Ett sådant förfarande kan dock bli dyrt, tidskrävande och gå ut över barnet på ett negativt sätt varför det inte är något jag skulle rekommendera i första hand.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?