Anställningsavtalets formkrav och innehåll

2015-06-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har två frågor angående anställnings avtal och uppsägnings avtal. Om ej anställnings datum är givet i de båda är avtalen då giltiga?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställning hittar du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här. Huvudregeln vad gäller anställningsavtal är att det inte finns några formkrav, dvs. både muntliga och skriftliga avtal gäller, avtalen behöver inte innehålla någon viss uppgift osv. Dock finns en regel i LAS 6c § som säger att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat jobba hos honom ska upprätta ett anställningsbevis; ett skriftligt papper på alla uppgifter av betydelse för anställningen (häribland när anställningen påbörjats, anställningsform och eventuellt ett bestämt datum då anställningen ska upphöra). Om arbetsgivaren skulle bryta mot denna informationsskyldighet kan arbetstagaren dock inte kräva att anställningen fortgår, men han/hon kan begära skadestånd (38 § LAS).

Viktigt är att påpeka att det kan uppkomma bevissvårigheter om datum osv. inte anges på anställningsbeviset. I detta fall står det ju klart att ett anställningsavtal föreligger, men osäkerhet kan uppstå kring hur länge anställningen ska pågå. Eftersom det i arbetsrätten föreligger presumtion för att anställningar, om inget annat anges, är tillsvidareanställningar och alltså inte tidsbegränsade har den som påstår något annat bevisbördan för det. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren påstår att anställningen ska upphöra viss tid ligger det vid oenighet alltså på denne att bevisa att detta har avtalats.

Att inte skriva ut när anställningen upphör är alltså en stor risk om avsikten är att visstidsanställa. Om arbetsgivaren säger upp en person utan att beakta uppsägningstid osv. - vilket krävs vid tillsvidareanställning, - kan arbetstagaren kräva att anställningen ska fortgå, se 36 § LAS. Han/hon kan även kräva skadestånd, dels för den kräkning det inneburit för honom/henne att bli felaktigt uppsagd, dels för den eventuella ekonomiska skada som avbrottet i anställningen inneburit.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81736)