FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt17/09/2018

Ansökan om uppehållstillstånd inifrån Sverige

jag har en fråga om en ansökan om uppehållstillstånd om min thailandska fru som befinner sig i sverige nu. hon har ett gitligt uppehållstillstånd som gäller till den 27/10 . vi gifte oss igår frågan är om hon kan söka nytt uppehällstillstånd nu när hon är i sverige så hon slipper att åka tillbaka till thailand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 5 kap. 18 § utlänningslagen framgår att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats tillstånd före inresan i landet. Huvudregeln är alltså att en ansökan om uppehållstillstånd inte får bifalls efter inresa i Sverige, eftersom personen måste ha fått uppehållstillsånd innan detta. I paragrafens andra stycke finns en fullständig uppräkning av de undantag som görs från denna regel, alltså i vilka situationer det är möjligt att ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige. Utan att veta alla omständigheter skulle jag i ditt fall säga att två särskilda bestämmelser kan vara aktuella för att din fru ska kunna göra en ny ansökan om uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige.

Av 5 kap. 18 § andra stycket tredje punkten utlänningslagen framgår att ansökan kan göras från Sverige om den avser förlängning av ett uppehållstillstånd som anhörig till person som är bosatt i Sverige.

Av 5 kap. 18 § andra stycket femte punkten utlänningslagen stadgas möjligheten till ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i landet om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Är man gift anses man ha stark anknytning till en person i Sverige. Ni har därmed uppfyllt det kravet. Det senare kravet kan uppfyllas om t.ex. det kan antas att sökanden efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter. Vidare kan undantag göras om begäran om utresa skulle innebära stora praktiska svårigheter och betydande kostnader för resa till och från Sverige. En bedömning görs utifrån omständigheterna i de enskilda fallet och det kan därmed vara olika omständigheter som innebär att det inte är skäligt att begära att någon reser ut ur Sverige för att skicka in en ny ansökan.

Eftersom jag inte vet alla omständigheter, t.ex. vilket slags uppehållstillstånd din fru har just nu och vilket slags uppehållstillstånd hon ska ansöka om, kan jag inte ge något tydligt besked huruvida hon måste resa ut ur Sverige eller inte. Det beror helt enkelt på. Det finns dock möjlighet att inte behöva resa ut ur Sverige för att skicka in en ny ansökan, med hänsyn till undantagen listade i paragrafen. För fullständig uppräkning hänvisar jag dig till 5 kap. 18 § andra stycket utlänningslagen. Du kan vidare kontakta Migrationsverket för att få klart besked angående huruvida din fru måste lämna Sverige innan hon beviljas nytt uppehållstillstånd, eftersom de har möjlighet att överblicka samtliga omständigheter i din frus fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?