Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige

2019-04-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, kan min fru som är Albansk medborgare söka om uppehållstillstånd till mig när hon befinner sig i Sverige. Jag är Svensk medborgare, vi försöker skaffa barn så vi är i ett process nu och min fråga är ifall det är tillräcklig stark anknytning så hon ska inte behöva lämna Sverige för att söka om uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige

Huvudregeln är att ansökan för uppehållstillstånd ska göras före inresa i Sverige (5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen (UtlL)). Det finns dock en mängd olika undantag från huvudregeln. Din fråga tycks ta sikte på undantaget gällande anhöriginvandrare med stark anknytning till en person i Sverige som inte skäligen kan krävas reser ut ur land för att lämna in ansökan (5 kap. 18 § andra stycket femte punkten UtlL).

Stark anknytning

Begreppet stark anknytning har genom praxis fått innebörden att det är uppfyllt om personen som ansöker om uppehållstillstånd uppfyller förutsättningar att beviljas uppehållstillstånd. I ditt fall är kravet uppfyllt eftersom ni är gifta och du är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL). Hinder kan dock ändå föreligga om bland annat oriktiga uppgifter har lämnats eller om ni inte har för avsikt att leva tillsammans eller någon av er är under 18 år (5 kap. 17 a § UtlL).

Skälighetskravet

Vidare så måste det även anses oskäligt att kräva att din fru reser ut ur landet för lämna in ansökan om uppehållstillstånd. För att det ska anses oskälig kan det till exempel handla om att din fru riskerar att råka ut för trakasserier i hemlandet vilket medför svårigheter att lämna in ansökan där. I rättsfallet MIG 2006:8 har graviditet ansetts medför oskälighet att kräva utresa. Även din frus anknytning till hemlandet kan få betydelse i bedömningen, såsom om hon redan har minderårigt barn bosatt i hemlandet så kan det tala för att ansökan skäligen kan krävas göras före inresa till Sverige.

Sammanfattning

Din fru uppfyller sannolikt kravet om att ha stark anknytning till Sverige. Därutöver måste emellertid det även anses oskäligt att kräva att hon reser ut ur landet för att lämna in ansökan. Utifrån informationen i frågeställningen kan jag inte ta ställning till huruvida kravet är uppfyllt. Du nämner dock att ni försöker skaffa barn. Utifrån ovan nämnda rättsfall är graviditet ett skäl som talar för att det vore oskäligt att kräva utresa så om hon redan är gravid kan kravet eventuellt vara uppfyllt. I övrigt finns även ytterligare krav om att du ska kunna försörja er båda två för att beviljas uppehållstillstånd, men eftersom din fråga gällde möjligheterna till ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige så kommer jag inte gå in mer i detalj över dessa ytterligare krav som måste vara uppfyllda.

Jag hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (978)
2020-02-17 Jag har överklagat beslut om uppehållstillstånd, vad händer nu?
2020-02-13 Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?
2020-02-11 när kan återreseförbud upphävas?
2020-02-08 Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen

Alla besvarade frågor (77199)