Ansökan om svenskt medborgarskap

2019-02-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är svensk medborgare och bor i Norge med min familj. Min fru är från Marocko och har bott i Norge sen 4 år tillbaka. Kan hon få söka svensk medborgarskap även om hon har aldrig bott i Sverige? Hon har besökt Sverige men hon har aldrig blivit folkbokfört i Sverige.Tack på förhand.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli svensk medborgare ska man:

- kunna styrka sin identitet

- ha fyllt 18 år

- ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort

- ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)

- ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Din maka har rätt att få uppehållstillstånd eftersom om hon är gift med svensk medborgare som bor i Sverige.

För att bli svensk medborgare ska din maka ha bott stadigvarande i Sverige en viss tid. I regel ska hon ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år. Med hemvist menas att hon är varaktigt bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Om hon får räkna all tid i Sverige som hemvisttid beror på varför hon bosatt sig här och vilket tillstånd hon haft under tiden. Huvudregeln är att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid.

I det här fallet är din maka gift med svensk medborgare, så kan hon ansöka om svenskt medborgarskap om hon har varit bosatt i Sverige under tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans.

Om din maka har rest utomlands, till exempel på kortare besök eller semester har det ingen betydelse för hemvisttiden i Sverige. Men har hon varit i utlandet i mer än sex veckor under ett år ska hela den tiden hon varit utanför Sverige räknas av från hemvisttiden.

Om hon flyttar till ett annat land och bosätter dig där bryts hennes hemvist. Din maka kan börja räkna sin hemvist från den dagen hon flyttar tillbaka till Sverige igen.

Sammanfattningsvis kan sägas att din maka inte kan ansöka om svenskt medborgarskap eftersom hon inte uppfyller hemvisttidskravet och kravet på permanent uppehållstillstånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Svenskt medborgarskap skulle ändå kunna beviljas med de angivna förutsättningarna om paret varit gifta i minst 10 år. Lagstöd, Medborgarskapslagen §12 andra stycket.
2019-02-15 11:58
En av förutsättningarna för att svenskt medborgarskap ska kunna beviljas är enligt 11 § medborgarskapslagen att sökanden har hemvist i Sverige sedan - som huvudregel - fem år. Av omständigheterna i det här fallet framgår att utlänningen inte har hemvist i Sverige men att hon är gift med en svensk medborgare. Frågan är om det finns förutsättningar att med stöd av 12 § första stycket 2 medborgarskapslagen bevilja henne dispens från hemvistkravet. I motivuttalanden angående hemvistkravet och möjligheten till dispens från detta för en person som är gift med en svensk medborgare anfördes bl.a. följande (se SOU 1949:45 s. 39). Det synes vara ganska naturligt att fordra att den som vill förvärva medborgarskap åtminstone till någon mån levt sig in i landets förhållanden. Å andra sidan medför en utländsk kvinnas äktenskap med en inländsk man i allmänhet en så stark anknytning till landet att det är motiverat att i sådana fall avsevärt sänka den tid som eljest förutsätts för naturalisation. De föreslagna lagbestämmelserna utesluter inte naturalisation av en kvinna som har hemvist i utlandet, men denna möjlighet bör begagnas endast i undantagsfall. Som exempel på tillfällen då naturalisation bör kunna komma i fråga fast makarna är bosatta utomlands kan nämnas att makarna bor i ett annat land än hustruns hemland och mannen där representerar ett företag i sitt hemland eller eljest annars fortfarande visat sig äga samhörighet med hemlandet. Vidare kan humanitära skäl tala för naturalisation, exempelvis behov av diplomatiskt skydd under oroliga förhållanden i vistelselandet. Att generellt avstå från kravet på hemvist är inte lämpligt. Det synes nämligen naturligt att fordra att den som blir svensk medborgare inte står fullkomligt främmande för Sverige och svenska förhållanden. Vad beträffar frågan om naturalisation av svensk mans hustru som är bosatt utomlands kan förhållandena i de särskilda fallen vara mycket olika, varför det är svårt att uppställa någon allmängiltig regel. Det finns ofta ett legitimt intresse för en i utlandet bosatt svensk att hans hustru utan dröjsmål kan bli svensk medborgare. I sådana fall, då diplomatiskt skydd erfordras, försvåras ett effektivt ingripande om detta måste begränsas till ena maken. Som ett annat exempel kan nämnas den situationen då kvinnan inte kan få tillstånd att lämna hemlandet förrän hon har förvärvat mannens medborgarskap. Syftet med hemvistkravet är att sökanden ska ha hunnit få en viss kännedom om svenska förhållanden innan han eller hon upptas till svensk medborgare. Giftermål med en svensk medborgare bidrar i allmänhet till en ökad kännedom om svenska förhållanden och ger normalt en snabbare anknytning till Sverige. Om sökanden inte har eller har haft hemvist i Sverige bör äktenskapet dock ha varat under en längre tid för att kunna utgöra grund för dispens från hemvistkravet. Enligt praxis har det krävts att äktenskapet ska ha varat under minst tio år. A:s äktenskap, som har varat i över tolv år, uppfyller det krav som kan ställas på äktenskapets längd. Det krävs att sökanden, utöver äktenskapet, har någon ytterligare anknytning till eller samhörighet med Sverige, t.ex. genom tidigare bosättning eller vistelse i landet, anställning vid svenskt företag eller svensk utlandsmyndighet eller kunskaper i svenska språket. Hänsyn bör också tas till den sökandes behov av svenskt medborgarskap, t.ex. på grund av behov av diplomatiskt skydd vid oroligheter i vistelselandet. Om den sökande har en särskilt stark anknytning till Sverige eller ett starkt behov av svenskt medborgarskap kan kravet på äktenskapets längd sänkas. Sammanfattningsvis kan sägas att äktenskapet med en svensk medborgare inte är tillräckligt skäl för att medges dispens från hemvistkravet.
2019-02-15 13:16
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (892)
2019-08-16 Vilken inkomst och vilket boende krävs vid uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2019-08-15 Hur lång tid tar det att för att få besked efter att ansökan om uppehållstillstånd är gjord?
2019-08-13 När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?
2019-08-11 Kan man få uppehållstillstånd om man äger fastighet?

Alla besvarade frågor (72056)