Ansöka om upphävande av återreseförbud - Vad gäller?

Hej, Jag har en vän som 2020 hade arbetskontrakt och arbetade i Sverige med arbetstillstånd. Sen sökte han asyl/uppehållstillstånd men fick avslag på ansökan samt 2 års inreseförbud till Sverige. Han fick resa hem ti. Finns det möjlighet att få förbudet upphävt? Vill ha råd av er. Han vill inget hellre än att få komma tillbaks. Hoppas på svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är utlänningslagen (UtlL). Med inreseförbud tror jag mig veta att du egentligen menar återreseförbud, vilket är den korrekta benämningen varför det begreppet kommer att användas i den fortsatta framställningen. Vidare är din ärendebeskrivning mycket kortfattad och i den förklaras inte heller anledningen, alltså den bakomliggande orsaken, till beslutet om återreseförbud, dvs. på vilken grund beslutet fattades. Mot den bakgrunden kommer den här utredningen att bli ganska så generell till sin karaktär. 

Men det kan redan nu sägas, som ett första och kort svar på din faktiska fråga, att det hos Migrationsverket går att ansöka om att få ett återreseförbud upphävt, 8 kap. 26 § 2 st. UtlL. Ett beslut om återreseförbud enligt 23 eller 27 § eller 12 kap.14 a eller 15 a § som har vunnit laga kraft, dvs. när beslutet inte längre går att överklaga, får helt eller delvis upphävas av Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla, 8 kap. 26 § 1 st. UtlL. Och den springande punkten i lagtexten är formuleringen ”särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla”. 

Dessvärre finns det inget givet och/eller entydigt svar på hur begreppet ”särskilda skäl” ska förstås. Men i doktrinen, den rättsvetenskapliga litteraturen, sägs att särskilda skäl för att ett återreseförbud inte ska gälla kan vara skäl som skulle ha lett till att återreseförbudet inte hade meddelats om de varit kända vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet. Vidare kan ett beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd utgöra särskilda skäl, men något sådant torde dock inte, såvitt jag kan tolka din ärendebeskrivning, bli aktuellt i det här fallet.

I avgörandet MIG 2017:16 uttalade Migrationsöverdomstolen (MIG) att vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning av omständigheterna göras i varje enskilt fall där intresset av att upprätthålla förbudet får vägas mot intresset för utlänningen att återvända till Sverige. Att ett återreseförbud har meddelats i samband med ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och inte på grund av utlänningens agerande är omständigheter som kan medföra att förbudet upphävs när utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete.

Notis: MIG styr rättspraxis på migrationsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka de lägre migrationsdomstolarna och Migrationsverket informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Min sammantagna bedömning är att din vän behöver anlita ett ombud och att hans ärende kräver en mer djuplodad rättsutredning än vad som kan ges inom ramen för en nättjänst som denna. Och vi kan naturligtvis bistå honom genom vår byrå om så skulle önskas. Men återigen och som svar på din egentligen enda fråga kan jag i dagsläget inte säga någonting annat än att den formella möjligheten finns att ansöka om ett upphävande och att din vän behöver kontakta Migrationsverket. Notera dock att Migrationsverket inte får upphäva ett återreseförbud som meddelats av en domstol. Om Migrationsverket finner att ett sådant återreseförbud bör upphävas ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphävande hade kunnat överklagas. Se 8 kap. 26 § 3 st. UtlL.  

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”