Ansöka om ensam vårdnad

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min sambo har separerat. Vi har en son på 2år och jag vill ha ensam vårdnad. Pappan har aldrig betalat eller hjälpt till hemma i hushållet. Han ha aldrig engagerat sig i våran son heller. Sonen har mest varit ett hinder när pappan ska göra saker utanför hushållet och aldrig fått följa med. Han vaknar inte när sonen vaknar om nätterna och gråter och söker tröst/närhet. Min egen mamma har fått fara till oss och väckt pappan för han inte vaknat när ungen skrek å grät. ( jag va inne på operation och vi hade hantverkare hemma som ringde mig och sa att ungen gråter men pappan vakna inte när dom ropa. Dom renovera övervåningen medans vi va där nere på källarplan den tiden.) Med andra ord har jag som mamma. Tagit hand om barnet alla timmar om dygnet. Jobbar och betalat allt i hushållet. Nu vill pappan ha gemensam vårdnad men det vill inte Jag. Jag tycker att kan man knappt ta hand om sig själv ska man inte ha ansvar för ett barn. Han har inte visat ett engagemang tidigare så varför göra det nu?. Han har redan förlorat 2 andra barn i tidigare förhållanden så detta är 3dje gången han hamnar i denna sits. Kan jag söka ensam vårdnad eller kommer det ändå inte gå igenom är min fråga.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du kan ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Domstolen kommer att grunda sin bedömning på barnets bästa, dvs. en avvägning mellan riskerna med gemensam vårdnad mot fördelarna med att barnet har nära kontakt med båda föräldrarna. Pappans vilja att bidra med omvårdnad, trygghet och en god fostran har betydelse för bedömningen. Om domstolen bedömer att riskerna kan förebyggas med något hjälpmedel, t.ex. en kontaktperson, minskar dina chanser att vinna framgång i målet. Många uppfattningar och känslor får betydelse för utgången i målet, varför det är svårt att närmare ge dig besked om dina chanser. Inled gärna med samtal hos socialnämnden så får du bättre uppfattning om dina chanser i domstol. Nedan finner du en kortare utredning om vårdnadsmål och vad en domstol tittar på. Hör av dig om något är oklart i svaret.

Ansöka om ensam vårdnad

Tingsrätten fattar beslut om ändring i vårdnaden om er son efter antingen din eller pappans ansökan (6 kap. 5 § föräldrabalken). Du och pappan kan även komma överens om att du ska ha ensam vårdnad genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 §).

Barnets bästa är avgörande

Utgångspunkten är gemensam vårdnad

I frågor om vårdnad är utgångspunkten alltid att gemensam vårdnad ska föreligga. Detta har lagstiftaren bestämt är bäst för barnen. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnets bästa tittar domstolen på bland annat risken för att barnet far illa, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och kontinuitet för barnet (6 kap. 2 a §). Detta är ingen uttömmande uppräkning, utan domstolen ska beakta alla omständigheter som kan vara av betydelse för barnets bästa.

En helhetsbedömning

I förarbetena till lagen uttalas att frågan om vad som ska anses vara barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena och att hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling varvid så långt möjligt ska beaktas såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet. Det framhålls att det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet och att det till sist blir domstolens respektive socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande (proposition 1997/98:7 s. 104).

Risken för att barnet far illa

Med "barnet far illa" avses att barnet vid umgänget t.ex. måste vistas i en olämplig miljö på grund av pappans missbruk. I ett tidigare vårdnadsmål ansågs en pappa med hastigt uppträdande personlighetsförändringar och svängningar i humöret samt koncentrationssvårigheter utgöra en risk för barnet. Risken kunde enligt Högsta domstolen däremot motverkas genom att umgänget sker i begränsad omfattning under medverkan av en kontaktperson (NJA 2003 s. 372).

Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna

Avseende barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, sägs det i förarbetena att det utan tvekan är bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, men att detta inte får innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden (proposition 2005/06:99 s. 42). Småbarn förutsätts ha ett stort behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro, varför överflyttning av vårdnad inte får innebära en fullständig omvälvning i barnets liv (NJA 1998 s. 675).

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95697)