Anskaffningsvärde för privatbostadsfastighet

Hej!

Har en fråga om försäljning av ärvd fastighet. Jag och mina systrar har ärvt en fastighet som vi kommer att sälja. Den vi ärver den av har ärvt den i sin tur. Tomten är alltså inköpt tidigt 1900-tal och på den har sedan byggts två bostadshus och några uthus. Vad gäller som inköpsvärde att diffa försäljningsvärdet mot vid beskattning? Vad jag förstår spelar värdet i bouppteckningen ingen roll?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om avyttring av fastigheter finns i Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Utifrån förutsättningarna tolkar jag det som att fastigheten avser en privatbostadsfastighet, och inte en näringsfastighet.

För att få fram den skattegrundande vinsten, då en privatbostadsfastighet avyttras, ska ersättningen minskas med omkostnadsbeloppet, 44:13 IL. Vid arv inträder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation och ni har således vid arvsöverlåtelsen övertagit den tidigare ägarens omkostnadsbelopp, 44:21 IL.

Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten, inklusive utgifter för förbättrande reparationer, 45:11-12 IL. Anskaffningsutgifter utgörs, som utgångspunkt, av köpeskillingen plus inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter. Eftersom fastigheten ursprungligen förvärvats under tidigt 1900-tal gäller emellertid att anskaffningsvärdet ska beräknas till 150% av fastighetens taxeringsvärde år 1952, 45:29 IL. Om det verkliga anskaffningsvärdet skulle vara högre får emellertid det användas istället.

Förbättringsutgifter vid ny-till och ombyggnad får dras av om de under ett och samma beskattningsår minst uppgår till sammanlagt 5 000 kronor. De kostnader ni haft för byggnationerna på tomten, om dessa arbeten skett efter 1952, får således dras av från ersättningen. Kostnader för eget arbete får emellertid inte dras av. Avdrag för förbättrande reparationer och underhåll får göras förutsatt att kostnaderna hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren och arbetet inneburit att fastighetens skick är bättre vid avyttringen än vid förvärvet. Kostnader för arbete i syfte att behålla fastigheten i dess ursprungliga skick eller för att åtgärda slitage utgör icke avdragsgilla levnadskostnader.

Eftersom fastigheten förvärvades för länge sen och passerat genom flera generationer kan tänkas att det underlag som krävs för att kunna styrka omkostnadsbeloppet blir svårt ta fram. I sådana fall ska istället ett skäligt uppskattat avdrag göras.

Vänligen,

Evelina LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo