Anmälan till Socialnämnden om att barn far illa

En minderårig flicka vägrade vid ett besök hos mig att gå hem till sin pappa som hon är mycket rädd för.

Jag gjorde en anmälan till soc.jouren och flickan blev placerad i jourhem. För flickan har jag varit en av de få personer som hon känt tillit till.

Kan jag via soc. få veta hur flickan har det? De menar att jag ska ha vårdnadshavarens medgivande.

Han vill inte ge detta. Jag fick lov att skriva till flickan och förklara den snabba placeringen i jourhemmet. Jag vill inte att hon ska känna att jag svek henne. MEN hur vet jag att brevet når henne???? Kan soc. kolla detta och delge mig utan att bryta sekretess?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkopplingsplikt vid anmälan om att barn far illa

Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att barn far illa. Denna skyldighet åligger myndigheter och deras anställda vars verksamhet berör barn och unga, myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen, 14 kap 1 § Socialtjänstlagen. Av din fråga framgår inte om du omfattas av någon av dessa verksamheter men om så är fallet har du rätt att bli informerad om utredning har inletts eller inte eller redan pågår, 14 kap 1 b §§ Socialtjänstlagen.

Uppgift om att utredning har inletts eller inte eller redan pågår ska inte lämnas ut om det är olämpligt. Som exempel kan nämnas den situationen när vårdnadshavaren ännu inte underrättats om att en utredning har inletts- då kan det vara olämpligt att anmälaren får kännedom om att en utredning inletts före vårdnadshavaren. Också om det kan antas leda till att insatser försenas eller försvåras, och därmed får till följd att barnets möjlighet att få nödvändigt skydd och stöd försämras är att betrakta som olämpligt. Även hänsyn till familjens integritet eller till socialnämndens utredningsarbete kan inskränka möjligheten att lämna ut uppgift om en utredning.

Sekretess

Innehållet i beslutsunderlaget eller annat underlag om vad som utreds får inte lämnas ut, det är enbart beslutet om att inleda utredning som kan utelämnas, 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sådana uppgifter kan endast lämnas ut med samtycke från vårdnadshavaren i och med att flickan är minderårig, 10 kap 1 §, 12 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. I frågan framgår inte flickans ålder men i vissa fall kan den underårige själv disponera över sin sekretess och lämna samtycke för utlämnande med hänsyn till mognad och ålder, 12 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Även de aktuella uppgifternas innehåll samt vilken typ av ärende som det är fråga om kan vägas in i bedömningen. Det kan alltså räcka med flickans samtycke beroende på hur gammal hon är och huruvida hon förstår innebörden av att efterge sekretess.

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och dig ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt, det är dock frivilligt att delta i mötet,1 a§ Socialtjänstlagen. Skäl för att inte ha ett möte kan vara att anmälan rör misstanke om brott mot barnet i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, eller att nämnden har annan information som gör mötesformen olämplig.

Vad gäller brevet bör Socialtjänsten kunna berätta om flickan har fått brevet utan att sekretess röjs eftersom det inte är någon uppgift som omfattas av sekretessen. De får däremot inte svara på ett sätt som skulle kunna avslöja om flickan fortfarande är kvar på jourhem eller har förflyttats någonstans eftersom det är en uppgift som omfattas av sekretessen i 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar över!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000