Anmäla rektor för tjänstefel pga felaktigt beslut om hemstudier under covid-19

FRÅGA
Hej,Min dotter tillhör riskgrupp för covid och vi blev tvungna att plocka hem lillebror från f-klass i november. Mailade rektorn som skrev att hon har full förstående att lillebror måste befinna sig i hemmet nu för att inte riskera smitta storasyster. Att vi skulle behålla kontakt med lärarna för att få skolarbete. Det gjorde vi och inte hört ett ord från rektorn tills i slutet av mars.Vi fick mail från rektorn att hon anmäler oss till grundskolenämnden för ogiltig frånvaro och att lillebror måste vara i skolan. Vi ifrågasätter det i och med att rektorn sagt ja till att han får vara hemma. Första gången rektorn också nämner att han ska vara i skolan.Så nu hävdar rektor att hon på telefon till mig sagt att hon inte kan ge ledigt pga skolplikten, att vi haft omfattande mail-kontakt periodvis. Detta är inte alls sant! Jag har inte ens pratat med rektorn i telefon någonsin. Jag har givetvis kvar mailet där det inte står något sådant alls, tagit ut telefonlista från Telia som bevisar att vi aldrig pratat osv. Hon anmäler oss för ogiltig frånvaro som hon godkänt och nu hävdar inte hänt. Vi riskerar stort vite för att hon ljuger. Nu efteråt har jag förstått att hon begått tjänstefel med att ge "ledigt" så länge och inte följt upp frånvaron så som hon måste. Vad gör jag nu? Kan vi anmäla henne?Snälla hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inleda mitt svar med att reda ut om man kan uppfylla skolplikten genom studier hemifrån. Sedan kommer jag reda ut om rektorn har begått ett tjänstefel och vad du kan göra.

Kan ett barn med syskon i riskgrupp uppfylla skolplikten i hemmet?

Regler om skolplikt finns i skollagen (SkolL).

Barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikten som uppfylls genom ett krav på närvaro i skolan (7 kap. 2 § SkolL, 7 kap. 17 § SkolL). Huvudregeln är att skolplikten därmed inte kan uppfyllas genom studier hemifrån. Vårdnadshavarna är ansvariga för att barnet uppfyller sin skolplikt (7 kap. 20 § SkolL). Om barnet inte uppfyller sin skolplikt och det beror på vårdnadshavarna så kan de bli förelagda att se till att barnet fullgör sin skolplikt och eventuellt bli tvungna att betala vite (7 kap. 23 § SkolL).

Det finns dock undantag från skolplikten. Ett barn som på grund av sjukdom eller andra liknande skäl inte kan delta i den vanliga undervisningen ska kunna få en motsvarande undervisning i hemmet (24 kap. 20 § SkolL). Detta gäller dock endast de elever som själva inte kan gå till skolan. Det finns ännu ett undantag som säger att man kan fullgöra sin skolplikt genom skolan kan ge medgivande till att skolplikten genomförs på ett annat sätt om det finns synnerliga skäl (24 kap. 23 § SkolL). Detta är dock ett undantag som ska tillämpas väldigt restriktivt och därmed är det osannolikt att det skulle kunna användas för att motivera att hålla ett barn som är närstående till någon i riskgrupp, hemma från skolan. Er son måste alltså gå till skolan för att uppfylla sin skolplikt, medan er dotter bör omfattas av undantagen.

Har rektorn begått tjänstefel?

Nu har jag redan konstaterat att rektorn har gjort fel när hon lät er son stanna hemma från skolan. Därför kommer jag nu gå in på om felet innebär ett tjänstefel och om hon i så fall kan straffas för det.

Brottet tjänstefel finns i brottsbalken (BrB) och stadgar följande: "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två åt. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar." (20 kap. 1 § BrB). Här finns ett par rekvisit som måste bli uppfyllda och jag kommer redogöra för dem nedan.

Till att börja med krävs det uppsåt eller oaktsamhet. Eftersom rektorn bör vara medveten om de lagar och regler som gäller kring elevers skolplikt och närvaro så bör i alla fall oaktsamhet vara aktuellt, då rektorn handlat i strid mot de regler som finns. Eftersom rektorn har brutit mot de regler som hon är skyldig att följa så har även nästa rekvisit blivit uppfyllt, nämligen rekvisitet om att man ska ha åsidosatt vad som gäller för uppgiften.

Det lite mer komplicerade rekvisitet är myndighetsutövning då detta har en bred innebörd. Man kan säga att myndighetsutövning är beslut eller andra åtgärder som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till enskilda. Det handlar ofta om just beslut eller andra åtgärder som får rättsverkningar för den enskilde. Detta kan vara både förpliktande (t.ex. förbud) och gynnande åtgärder (t.ex. tillstånd). Även om det typiskt sett är beslut eller faktiska åtgärder som menas, så kan även upplysningar, meddelanden eller liknande innebära myndighetsutövning beroende på vilka rättsverkningar det får för den enskilde. Även om det framförallt rör sig om offentliga verksamheter så kan även vissa privata aktörer omfattas, t.ex. en privat skola eller förskola.

I ert fall så har rektorn gett någon form av tillstånd när hon i alla fall uppfattades som att det var okej att ni tog hem lillebror från skolan. Min bedömning är att det borde omfattas av myndighetsutövning eftersom hon har fattat ett, felaktigt, men gynnande beslut som sedan innebär konsekvenser för er då hon anmält er. Att ni kan bli tvungna att betala vite på grund av att rektorn har godkänt frånvaron innebär att ni drabbas av rättsverkningar av hennes beslut. Därmed är min bedömning att brottet tjänstefel skulle kunna bli aktuellt.

Men det finns ändå ett utrymme för att vissa ringa fall av tjänstefel inte är straffbara. Här måste man göra en bedömning av alla omständigheter. Då blir det aktuellt att titta på olika omständigheter kring när rektorn fattat beslutet och vilken roll hon haft vid beslutsfattandet. Det faktum att hon är rektor och därmed den överordnade på skolan kan vara en omständighet som talar för att tjänstefelet inte är ringa. Det är dock svårt för mig att göra en exakt bedömning av om hennes handlande skulle kunna betecknas som ringa eller inte, och därmed om hon skulle kunna straffas eller inte.

Vad är nästa steg?

Min rekommendation är att ni anmäler skolan och rektorn. Skolan kan ni anmäla till Skolinspektionen och rektorn kan ni anmäla för tjänstefel till polismyndigheten genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14.

Om du behöver mer hjälp eller stöd i processen kan du ta kontakt med våra skickliga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?