Anläggande av betesmark på skogsmark inom strandskyddat område

2020-04-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur ska jag gå till väga om jag vill köpa och avstycka en 8 ha skogsfastighet från ett större skogsbolag och omvandla den till en lantbruksfastighet och denna också delvis ligger inom 100 m strandskydd? Avsikten är främst att fälla träden inom strandskyddet för utsiktens skull och därefter placera bostadshus och ev stall i direkt anslutning direkt utanför strandskyddet. Jag avser att odla marken och hålla djur. På rekommendation från Länsstyrelsen har jag skaffat fullmakt från skogsbolaget att ansöka om förändrad markanvändning till betesmark och Skogsstyrelsen har givit besked om att de godkänner detta, skogen har ringa naturvärden. Skogsbolaget och jag är överens om försäljningen av mark. Som skogsbolag får de ju fälla träd inom strandskyddet men inte jag som privatperson efter köpet. Skogsbolaget hävdar att de har skogsvårdsplanen att följa och fäller ogärna innan köpet då skogen endast är 39 år gammal. Jag vill gärna att området inom strandskyddet går att stycka av och den huvudsakliga användningen skulle i så fall vara att odla eller ha djur på bete där. I vilken ordning ska jag göra vad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du kommit överens med ett skogsbolag om att stycka av en del av en skogsfastighet de äger och att de därefter kommer sälja den till dig, men att du kan få problem med strandskyddsbestämmelser eftersom en del av den tänkta fastigheten är strandskyddat område. Din fråga aktualiserar huvudsakligen miljöbalken (MB).

Utredning

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid hav, insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt skydda förutsättningarna för allmänrättsligt tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bedömningen av dessa frågor är i mycket hög grad beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och mycket löst reglerade. Strandskyddet preciseras i 7 kap. 14 § MB där det anges att det omfattar 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd eller, om Länsstyrelsen beslutat om det, 300 meter från strandlinjen. I 7 kap. 15 § MB framgår att strandskyddet bland annat innebär att åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter som huvudregel inte får vidtas. Av 7 kap. 16 § 1 st. 1 p. MB framgår att bland annat åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål och behövs för skogsbruk är undantagna från huvudregeln. För tillämpning av denna regel krävs att den aktuella aktören bedriver skogsbruket som sin huvudsakliga försörjning, att den avsedda åtgärden är hänförlig till denna näring och att inga alternativ finns tillgängliga. I 7 kap. 18-18 h §§ MB tas behandlas möjligheterna till dispens i enskilda fall.

Inledningsvis är det värt att betona att det är omöjligt för mig att ge ett säkert svar i ditt aktuella fall eftersom jag inte har insyn i de närmare omständigheterna. Med det sagt kan jag göra vissa observationer. Att fälla skog inom ett strandskyddat område utgör med största sannolikhet en sådan åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter på platsen då alla växter och djur som är beroende av träden, och träden själva, kommer dö eller få sitt habitat förstört. Det framstår dessutom som uppenbart att en sådan avverkning skulle strida mot strandskyddets syfte att långsiktigt bevara goda livsvillkor för vad som enligt min uppfattning måste förstås som det befintliga djur- och växtlivet på platsen. Med andra ord skulle du efter att ha köpt en hypotetisk avstyckad fastighet från skogsbolaget som utgångspunkt inte kunna avverka skogen på den del av fastigheten som omfattas av strandskydd. Nära till hands ligger då tanken som du själv tar upp, nämligen att låta skogsbolaget avverka skogen på det strandskyddade området med stöd av undantaget för näringsverksamhet. Enligt min uppfattning skulle denna åtgärd dock inte omfattas av undantaget eftersom det inte kan sägas vara en del av den aktuella näringen; såsom du själv uppger vore avverkningen helt uppenbart inte i skogsbrukets bästa intresse. Eftersom detta är ett av de tre kriterier som generellt gäller för näringsidkaren skulle åtgärden enligt min uppfattning inte undantas från reglerna om strandskydd. Det enda kvarstående alternativet är sålunda att ansöka hos länsstyrelsen om ett upphävande av strandskyddet i området eller om ansöka hos länsstyrelsen eller kommunen om dispens från förbudet. Möjligheterna att få sådana ansökningar beviljade beror på en mängd faktorer som framgår i 7 kap. 18-18 h §§ MB och beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att läsa igenom 7 kap. 18-18 h §§ MB och utifrån detta försöka bedöma om de skulle kunna vara aktuella i ditt fall. Om du upplever att du inte kan göra bedömningen själv eller tror att de skulle kunna tillämpas på ditt fall bör du överväga att anlita en jurist för att genomföra en närmare utredning och/eller hjälpa dig att utforma en ansökan. Om undantagsreglerna uppenbart inte är tillämpliga på ditt fall bedömer jag tyvärr att det är osannolikt att du kommer kunna genomföra dina planer.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86769)