Anknytning till person i Sverige i form av äktenskap

2016-02-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag söker asyl här i Sverige och fick anslag på första ansökan. Jag har gift mig med en svensk man och vill göra en anknytningsansökan utan att behöva åka tillbaka till mitt hemland Albanien. Om det inte går att göra den ansökan här i Sverige finns det nåt att göra för att ansökanstiden för anknytning i mitt hemland ska gå fortare? Just nu säger immigrationsverket att väntetiden för anknytning är 6-21 månader.
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Det är Utlänningslagen (här) som reglerar frågor om uppehållstillstånd. Av 5 kap. 18 § 1 st. UtlL framgår att uppehållstillstånd som huvudregel ska ha beviljats före inresa i Sverige. I samma bestämmelse uppställs dock ett antal undantag från denna huvudregel. Det krävs bland annat inte att utlänningen ansöker och beviljas uppehållstillstånd före inresa i Sverige om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där, 5 kap. 18 § 2 st. p. 5 UtlL.

Undantaget består i en tvåstegsprövning, se MIG 2006:8. Det första steget i prövningen är en seriositetsprövning där det bedöms om det rör sig om ett seriöst förhållande, prop. 1999/2000:43 s. 57 (här). Det andra steget är en skälighetsbedömning där det ställs upp krav på att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige. Det kan röra sig om omständigheter som att det kan antas att den sökande efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd eller att det inte finns en svensk utlandsrepresentation i hemlandet och att det är förenat med stora praktiska svårigheter och kostnader att resa till något grannland för att ge in sin ansökan, prop. 1999/2000:43 s. 57-58. Det är dock en strikt bedömning av skälighetskraven vilket lett till att undantagsbestämmelsen tillämpats restriktivt. Ni måste visa att någon av de omständigheter som redovisas ovan samt i hänvisade förarbeten föreligger i ert fall avseende ditt hemland för att undantaget ska aktualiseras.

Vad gäller handläggningstiden kan först nämnas att en make/maka till någon som bor i Sverige har rätt att utan särskild prövning få uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. anknytning till sin här i landet bosatta partner, 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL. Enligt 4 kap. 21a § utlänningsförordningen (här) ska handläggningstiden för ett ärende om uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning vara som längst nio månader, om inte särskilda skäl föreligger. Även enligt 7 § förvaltningslagen (här) ska ett ärende hos en myndighet handläggas så fort som möjligt.

Migrationsverket har gått ut med att de ej längre beviljar förtur vid handläggningen då det i nuläget är många som ansöker om tillstånd:

www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid

Hoppas svaret var till hjälp!

T E
Fick du svar på din fråga?