Anhörigs rätt - LVU och SoL

2015-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Min bror har en dotter på 1 ½ år, som är placerad i familjehem.Det är på gång att mamman ska få tillbaka henne. Hur kan jag som anhörig stoppa detta? Vad har jag för rättigheter?Mammans hem är ej lämplig för barn. Finns bland annat droger inblandat och våld.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så är din brorsdotter placerad i familjehem enligt 6:1 socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär att hon antingen har blivit omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen. Valet av lag beror på om din brorsdotters föräldrar motsatte sig omhändertagandet. Därför redogör jag för båda lagarna nedan:

Om föräldrarna inte har samtyckt till att barnet omhändertas så sker omhändertagandet enligt LVU. Enligt 11§ LVU så är det socialnämnden som bestämmer hur vården för barnet ska se ut och var hon ska vistas under vårdtiden. Detta ska göras med utgångspunkt i barnets bästa enligt 1§ LVU. Detta innebär alla beslut som tas angående ditt brorsbarn ska göras med tanke på hennes bästa. Vad de vuxna i sammanhanget vill och tycker väger inte alls lika tungt i sammanhanget.

Om det blir så att modern får tillbaka dottern så anses det alltså förenligt med barnets bästa (även om jag utifrån din fråga inte kan säga varför det är det). Anhöriga till barnet, som inte är barnets föräldrar, har tyvärr väldigt litet makt att påverka sådana beslut. Det man kan göra är att överklaga ett beslut om LVU men då gäller allmänt att beslutet måste angå dig samt ha gått dig emot. Då kan du överklaga socialnämndens beslut enligt 41§ 1 p LVU. Det kan vara svårt för dig att få talerätt, dvs rätt att överklaga, eftersom du inte rättsligt anses påverkad av att barnet flyttas till sin mamma. I praxis brukar man säga att det krävs att man har ett av rättsordningen erkänt intresse eller får en påverkad rättslig ställning. Det kan eventuellt bli svårt att visa på att du uppfyller dessa. I praxis har slagits fast ett begrepp kallas beaktansvärt intresse. Om du kan anses ha ett beaktansvärt intresse av att barnet inte flyttas kan man åberopa det för att få talerätt.

Om barnets föräldrar däremot har samtyckt till omhändertagandet så blir inte LVU tillämplig. Då blir istället socialtjänstlagen (SoL) tillämplig. Även enligt denna lag gäller att barnets bästa ska avgöra beslut. Det är socialnämnden som bestämmer var barnet ska vistas under vårdtiden enligt 6:1 SoL. Även här finns det möjlighet att överklaga socialnämndens beslut enligt 16:3 SoL. På samma grunder som ovan så kan det eventuellt bli svårt för er att få talerätt.

Jag hoppas det löser sig för dig och din familj på bästa sätt!

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81673)