Anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör huvudmannens ekonomiska förhållanden

2018-01-10 i God man
FRÅGA
Hej.Har jag som syster rätt att få ta del av ekonomiska redovisningar avseende min bror. Han ställer sig positiv till detta. Han har en god man som motsätter sig det hela.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att besvara din fråga genom att inleda med en kort redogörelse av den rättsliga regleringen vad gäller god man som ställföreträdare för att sedan förklara vad som gäller specifikt i ditt fall.

Allmänt om god man

God man utses av rätten till den som pga. försvagat hälsotillstånd eller annan liknande anledning behöver hjälp med att tillvarata sina rättsliga och ekonomiska intressen (11 kap. 4 § föräldrabalken, FB). Den gode mannen har ingen bestämmande rätt över huvudmannen, utan den som får en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och därmed full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom. Rättshandlingar som god man företar för huvudmannens syfte ska ske med dennes samtycke under förutsättning att huvudmannen förstår vad handlingen innebär (11 kap. 5 § FB).

Vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda

När en person har en god man gäller som huvudregel att de uppgifter som rör huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden är belagda med sekretess. Sekretessen gäller så länge det inte är uppenbart att ett röjande av uppgifterna inte skulle medföra skada eller men för personen i fråga (32 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen, OSL). Som undantag till huvudregeln gäller dock en rätt för make, sambo och närmaste släktingar till den som har god man att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren (32 kap. 5 § OSL samt 16 kap. 7 § FB). Anledningen till detta undantag är att närstående till huvudmannen ska få chans att kontrollera att god man sköter sig uppdrag och att huvudmannens intressen blir tillvaratagna.

Vad gäller för dig?

Som syster till huvudmannen räknas du till kretsen av närmaste släktingar och du har därmed rätt att få ta del av de ekonomiska redovisningarna som rör din bror.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98676)