Anhörig som ombud i förvaltningsärende?

2021-06-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Kan jag som anhörig gå in som personligt ombud för föräldrar i lvu tvist och sköta kontakt med advokat, överklaganden mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För ärenden vid förvaltningsmyndighet gäller reglerna i förvaltningslagen (FL) och för mål vid förvaltningsdomstol gäller förvaltningsprocesslagen (FPL).

Den som är part i ett ärende har rätt att anlita ett ombud (14 § 1 st. FL, 48 § 1 st. FPL). Ombudet har då fullmakt att föra talan i den andra personens ställe. Det kan vara bra att upprätta en skriftlig fullmakt eftersom förvaltningsmyndigheten eller domstolen kan begära in en sådan om den anser att ombudet behöver styrka sin behörighet (15 § FL, 49 § FPL). I undantagsfall får ombudet avvisas om denne visar oskicklighet eller oförstånd eller är olämpligt på annat sätt (14 § 2 st. FL, 48 § 2 st. FPL). Det finns inget hinder mot att en anhörig till ärendeparten agerar som ombud.

Sammanfattningsvis gäller att den som är ombud för en part har rätt att vidta åtgärder för dennes räkning, t.ex. kontakta advokat och överklaga beslut. Även anhöriga kan vara ombud. Det ställs inga särskilda krav på ett ombud, men ombudet kan avvisas om denne uppträder olämpligt. En förutsättning för att du ska kunna gå in som ombud är att du har fått en fullmakt från den som ärendet gäller som ger dig behörighet att företräda denne.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?