FrågaFAMILJERÄTTGod man02/03/2020

Angående godmanskap

Hej, kan man som barn till sin pappa vägra acceptera att hans fru ska vara godman dvs kan jag som barn bestämma också vem som skall vara godman om man inte tycker att frun är lämplig till att vara det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt kring god man
Reglerna om god man hittas i 11-12 kapitlen i Föräldrabalken.
En god man ska hjälpa huvudmannen (alltså den som är i behov av en god man) att tillvarata sina ekonomiska eller juridiska rättigheter när denne på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan göra detta själv (11:4 FB). Huvudmannen har fortfarande rättshandlingsförmåga (kan själv ta hand om sina rättsliga angelägenheter, ingå avtal, själv köpa och sälja), varför den gode mannen som huvudregel måste få sin huvudmans samtycke till olika åtgärder som ska vidtas (11:5 FB).
Till god man ska en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Innan någon utses till god man ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning det behövs (11:12 FB). Vanligtvis görs en kontroll av belastningsregistret och hos kronofogdemyndigheten.

Möjlighet att yttra sig
Det är rätten som beslutar om godmanskap. Ett beslut om god man får inte göras utan att huvudmannen samtycker till det (11:4 FB).
I dessa ärenden ska dels huvudmannen få tillfälle att yttra sig, dels när det är ärenden om godmanskap enligt 11:4 FB ska rätten också inhämta yttranden från huvudmannens make eller sambo, barn etc. om detta inte är obehövligt (11:16 FB)
Här finns alltså en möjlighet för dig som barn att yttra dig kring godmanskapet.

Hur kan ett godmanskap upphöra?
Ett godmanskap kan upphöra på flera sätt.
Godmanskapet ska upphöra om en god man inte längre behövs (11:19 FB).
Om en god man inte har skött sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan denne entledigas (11:20 FB).
Ansökan om entledigande av en god man och upphörande av godmanskap får göras av huvudmannens make eller sambo, närmaste släktingar (däribland barn), den gode mannen eller av huvudmannen själv (11:21 FB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Hittade du inte det du sökte?